simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ . X ܗ̣ܝ
BarEbr:Ethic ) ²X⁰ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈
BarEbr:Ethic ܡܬܚܫܚ . ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ . ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܩܪܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ ܡ̇ܢ . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ
BarEbr:Ethic ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ²
BarEbr:Ethic ܕܥܝܪܐ . ⁰ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ X ܩܨܬ ܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic . ܒܕܐܦܠܐ ܗܝ ܡ̇ܢ X ⁴⁰ܡܢ ܛܥܝܢܘܬ
BarEbr:Ethic ܘܩܢܘܢܘXܝXܘܢܝẌ̈ . 10ܠܨܘܡܐ ܡ̇ܢ X³ܩܢܘܢܝܐ . ܬܠܬܐ
BarEbr:Ethic . X⁰ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈
BarEbr:Ethic ) ܐܢ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ
BarEbr:Ethic . ³̈⁰ ܓܡܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ³¹⁰ܓܝܕ̇ ܐܦܢ ܡܛܠ
BarEbr:Ethic ¹⁴ܕܡܨ̇ܠܐ . ܘܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ¹⁴⁰ ܟܕ ¹⁴⁷ܚ̇ܐܪ
BarEbr:Ethic . X ܘܐܝܬ ܡ̇ܢ ¹⁸⁷ ܕܪ .
BarEbr:Ethic . ܐܝܟܢܝܘܬ ܙܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic . ܘܡܛܠX ¹⁴ܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ .
BarEbr:Ethic ܐܓܪܐ . ܘܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܠ
BarEbr:Ethic ܡܬܪܡܐ . ܘܐܝܟܢܝܘܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܩܘܡ ܗܘ̇
BarEbr:Ethic ܠܝ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐ . ܘܐܒܐ
BarEbr:Ethic ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈
BarEbr:Ethic ܡܛܠ ¹⁸⁰ܕܐܦ ܠܕܒܫܐ ܡ̇ܢ ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸¹ܩܠܝܠ ܒܥܓܠ