simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic . X ܗ̣ܝ ܗܝ ³ܬܪܥܝܬ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ X ܒܚܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ ²ܕܘܠܝܝܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:Ethic . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ X ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܠܗܐ²X⁷ ܡ̇ܢ ܕܗܪܓܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܢܗܪܘܓ ܒܪܐܢܫܐ ( 29X ) ²X⁰ ܒܙܒܢ
BarEbr:Ethic . ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܩܪܝܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ X ܕܨܘܡܐẌ ܡ̇ܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܚ̇ܝܒ ܕܢ̣ܛܪ ¹³⁴ܗ̇ܘ ܕܒܒܥܘܬܐ ܡܬܚܫܚ . ܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ . ܐܘ̇ ܣܥܘܪܝܐXX . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ . ( 70X ) ܘܠܗܢܝܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ
BarEbr:Ethic . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܛܗܪܝܬܐ . ܕܢܕܡܟ ²X³ܩܠܝܠ X ܫܪܘܝܐ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ
BarEbr:Ethic X ܩܨܬ ܗ̇ܝ ⁷ܕܡܨܐ ܠܡܫܗܝܘ ܪܓܬܗ⁸ ܗܘܠܢܝܬܐ ܒܡܚܫܒܬܗ ܡ̇ܢ ܒܪܝܗ . ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܕܒܥܝܪܐX . ܘܡܬܚܬܝ̈ X ܡܢ ܕܥܝܪܐ . ⁰ܗ̇ܘ
BarEbr:Ethic X ⁴⁰ܡܢ ܛܥܝܢܘܬ ܦܐܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ . ܘܛܢܢܐ ܡ̇ܢ 20ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܕܪܫܐ . ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܟܠܐ . ܒܕܐܦܠܐ ܗܝ
BarEbr:Ethic X³ܩܢܘܢܝܐ . ܬܠܬܐ X ܝ̇ܕܥܝܢ ܕܪܓܐ̈ X⁴ܡܠܦܢܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܡXܠ ܕܪ̈ ܓܝ ܨܘܡX ܘܩܢܘܢܘXܝXܘܢܝẌ̈ . 10ܠܨܘܡܐ
BarEbr:Ethic X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈ . ܘܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢXX ܡ̇ܢ . ܠܐ ܢܫܬܐܠ ܡ̣ܢ ܕܥܡ ܟܢܫܐXX ܠܡܙܡܪܘ . X⁰ ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܝܠܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ³¹⁰ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܣܛܘܢܐ . ( 21X ) ܐܢ ܐܝܬ
BarEbr:Ethic ³¹⁰ܓܝܕ̇ ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܘܡܣܢ ܫܪܘܝܐ̈ . ܠܫܠܝܐ ܕܣܦܝܩ ܡܢ ( ܡ̇ܢ ܢXܝܫܝX . ܡXܠ ܕܘܒܪܝ̈ ܫܠܝX ܘܩܢܘܢܘXܝX . ³̈⁰ ܓܡܝܪܐ̈
BarEbr:Ethic ¹⁴⁰ ܟܕ ¹⁴⁷ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܣܒܐ ܐܢܫ ܟܐܢܐ ܒܩܠܐ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ¹⁴²ܕܟܝܢܗ ¹⁴³ܕܝܠܗ ¹⁴⁴ܕܗ̇ܘX ¹⁴ܕܡܨ̇ܠܐ . ܘܒܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ¹⁸⁷ ܕܪ . ܡܟ ܥܠ ܚܨܗ ܘܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܕܢܚܐ . X ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܦܝܦܬܐ̈ ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܦܟܝܪܬܐ̈ ¹⁸⁰ܥܠ ܚܕܝܗ . X ܘܐܝܬ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܗ̇ܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܟܕ X ܢܩܘܡ ܗ̇ܘ ܕܡܙܡܪ ܡ̇ܢ ¹ ܦܣܘܩX ܩܕܡܝX . XܠX²ܝܟܢܝܘX ܙܘܡܪX . ܐܝܟܢܝܘܬ ܙܘܡܪܐ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ . ܕܡܐ ܕܐܝܟ ܙܕܩܐ 15 ܗ̇ܘܝܐ ܥܢܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܦܣܘܩX ¹⁴⁸ܪܒܝܥܝX . ܡXܠ ܩܢܘܢܝ̈ ܫܢXX . ܘܡܛܠX ¹⁴ܫܢܬܐ
BarEbr:Ethic ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܠ ܠܟܦܢܐ̈ . ܘܢܫܩܐ ܠܨܗܝܐ̈ . ܘܢܟܢܫ X ܡ̇ܢ ܡܬܬܝܬܝܢ . ܐܘ̇ ܕܗ̣ܘ ܠܐܚܪܢܐ ²X⁴ܡܩܢܐ ܐܓܪܐ . ܘܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܩܘܡ ܗܘ̇ ܕܡܨ̇ܠܐ ܟܕ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܕܢܚܐ . ܡ̇ܢ ܠܬܪܡܘܛܐ . ܐܝܢܐ ܕܠܡܓܡܪܗ̇ ܠܐ ܡܬܪܡܐ . ܘܐܝܟܢܝܘܬܗ̇
BarEbr:Ethic ܐܢܐ . ܘܐܒܐ ܐܘܓܪܝܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ X¹ܠ̇ܚܡ ܠܕܘܒܪܐ ܬܩܢܐ . ܐܡܕ̇ ܕܠܝ ܡܐ ܪܡܐ ܠܝ . ܐܢܐ
BarEbr:Ethic ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܒܢܘܡܬܗܘܢ . ¹⁸³ܟܕ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ¹⁸⁰ܨܝܕ ܚܕܝܗ . ܘܪܫܗ ܕܣܡܝܟ ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ
BarEbr:Ethic ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸¹ܩܠܝܠ ܒܥܓܠ ܝ̇ܗܒܐ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬܗ̇ . ܕܒܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ̇ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܩܠܝܠ . ܡܛܠ ¹⁸⁰ܕܐܦ ܠܕܒܫܐ