simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . XX X
BarEbr:CandSanc . ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ ܒܝܕ
BarEbr:CandSanc ܕܒܐܘܣܝܐ ⁴¹ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܪܘܪܒܐ . ܪܝܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ
BarEbr:CandSanc . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ X ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܪ
BarEbr:CandSanc X ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܢܝ̈ ܘܥܕܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܡܢ ܬܕܡܪܬܗ̈ ܡ̇ܢ . ܗܢܐ ܩܘܪܐܐܢ
BarEbr:CandSanc ⁷ܕܬܐܡܐ̈ ܗ̇ܝܕܝܢ ܠܬܐܕܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܢܘܩܕܬܐ ܕܛܪܘܦܝܩܘܣ
BarEbr:CandSanc ܗܕܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . ܝ .
BarEbr:CandSanc ܪܘܪܒܐ̈ . ܒܙܢܐ ܡ̇ܢ . ܝܩܘܬܐ ܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ¹ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܕܠܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ . ܟ .
BarEbr:CandSanc . XX⁵ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܟܦܘ̇X ܡ̇ܢ . ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ
BarEbr:CandSanc . ܒܕܓܘܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ . ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ
BarEbr:CandSanc ܠܥܩܬܐ . ܚܕܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܕܦܪܕܝܣܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
BarEbr:CandSanc ܢܩܦܘܢ . ܒܣܘܥܪܢܐ ܡ̇ܢ : ܐܝܟ ܕܟܪܐ
BarEbr:CandSanc . -- ⁴⁵ܟܠ ܡ̇ܢ X -- ⁴²ܕܐܒܘܗܝ
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܬܪܝܢ̈· ܚܕܐ ܡ̇ܢ X X ܗ̇ܝ