simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ ܡ̣ܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܡ̇ܢ 4ܘܡܠܐ̈ . ܘܡܚܫܒܬܐ̈
SevAnt:CathHom : ܗ̇ܘ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̇ܢ : ܕܠܐ ܫܘܪܝ
SevAnt:CathHom ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܐ ܡ̇ܢ : ܗ̇ܘ ܕܡܘܕܐ
BarṢal:LuqArabs . ܡܕܝܢ ܚܕܐ ܡ̇ܢ : ܡܛ̇ܠ ܩܘܝܡܐ
MiaphysiteDocs ܟܕ ܚܐ̇ܪ ܐܢܐ ܡ̇ܢ [ܠܘܬ ܂ ܂
Pall:LausHist ܗ̇ܘ¹⁴ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ¹⁵ܐܝܟ ܡ̇ܢ X ¹ܕܟܪܝܣܛܝܢܝܬܐ ¹⁷ܐܝܬܝܗ̇¹⁸
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܂ ܡ̇ܢ X ܓܕܫ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܡܐ . ܛ̣ܢܢܐ ܡ̇ܢ XX XXXX· ܐܡ̇ܪ
JnMaron:Expos X ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ ܡ̇ܢ XX ܕܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܗ
AbbaIs:Ascet ܪܗܛܝܢ̣ ܚܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ³0ܫ̇ܩܠ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܣ̇ܒܪܝܢ . ܡܩܕܝܢ ܡ̇ܢ ³ܟܗܢܘܬܐ ܆ ܡܫܬܪܝܢ
Tim1:Epist ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ ܡ̇ܢ · ܝX ܂
IšoMerv:ComOT ܠܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ . ܡ̇ܢ ¹ܘܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܩܒܝܐ
BarEbr:Ethic . X ܘܐܝܬ ܡ̇ܢ ¹⁸⁷ ܕܪ .
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܂ X X
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
SevAnt:CathHom . ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ̇ܝܕܐ