simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar . ܒܡܐܡܪܐ . ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ
IšoMerv:ComOT ܠܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ . ܡ̇ܢ ¹ܘܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܩܒܝܐ
JnDalya:Epist ²ܝ ܚ̇ܬܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܚ̣ܙܐ ܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ
Ath:Treatises ܠܘܬ ܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܝܢ ܠܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܀ X 10ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܙܟܝܐ 30ܫܐܠ .
Tim1:Epist ܕܚܝܒ |X 164b|ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܘܛܠܡ ܠܡܪܗ .
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܡܘܫܚܬܐ̈ X 1XXX11ܗܘܠܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘܟܝܬ ܡܠܘܐܐ
Tim1:DisputCalMahdi 17 , 1ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܠܝ .
Tim1:Epist ܠܗܘܢ ܓܝܪ 24ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܆ ܗ̇ܘ
Tim1:DisputCalMahdi 4 , 2ܒܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ̈ 27ܡܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist , 3 30ܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܪܟܠ ܢܒܗܐ
Tim1:Epist 3 , 39ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ :
Tim1:DisputCalMahdi , 29 3ܐܘܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܢܒܝܐ̈ ܟܢܝܫܐܝܬ
Tim1:Epist 72ܠܗܘܢܐ . 3ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܠܦܓܪܐ̣ ܫܡܝܢܐ ܘܡܢܗܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܟܕ ܡ̣ܢ 7ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܡܚܘܐ ܗܘ̇ܝܬ ܆
Sahd:BookPerf ܐܠܗܐ . [X4]ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܩܝܪ ܘܫܒ̣ܝܚ ܣܘܥܪܢܗ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣̇ XXܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ̣
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܠܗܐ ܇ ¹ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܗܕܐ