simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ 0 ܕܒܛ̣ܠ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܘܫܩ̣ܝܐ̈ ܃ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ 1ܡ̇ܦܣ ܕܡܫ̇ܠܛܐܝܬ ܢܣ̣ܒܥ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ 1ܡܦܪ̇ܓܐ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܘܝ̇Xܘܣ ܂ ܕܡܝܬܪܐ ܡ̇ܢ 2ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܣܓ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܚ̇ܩܐ ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ 2ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ ·X
SevAnt:LuqGramm ܟܠ ܂ ܠܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ 2ܗܟܠ ܕܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܒܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̣ܣܒ ܇ ܡ̇ܢ 3ܗ̇ܘ ܝ ܕܢܣ̣ܒ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܠܘ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ 3ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܐܦ ܓܝܪ ܚܪܒܐ̈ ܡ̇ܢ X Xܝ̇ ܐܝXܝܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܗ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ X · ·
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܟܦ̣ܢ ܗܘܐ ܡ̇ܢ X ܒܒܣܪ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܓܘܐ ܃ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ X ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܚܘܕܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܡܕܥܐ ܂ ܪܚܝܩܝܢ ܡ̇ܢ X ܕܐܬܝܠ̇ܕ 1ܡܬܐܡܪ
SevAnt:LuqGramm ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ X ܕܟܕ ܫܡ̇ܥܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܨܛܠܒ ܆ ܕܡܪܝܐ ܡ̇ܢ X ܙ XܝXX
SevAnt:LuqGramm ܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̣ܒܪܐ ܡ̇ܢ XX ܕܐܬܚܝܕ ܠܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܢܛܪܗ̇ ܡ̇ܢ Xܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇
SevAnt:LuqGramm ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܃ ܟܠܝܠܐ ܡ̇ܢ Xܝ ܕܢܨܚܢܐ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܐܟܚܕܐ ܇ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ Xܝ ܘܐܚܪܬܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܬ̇ܪܝܘ ܃ ܕܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ Xܝ ܘܗ̣ܘܐ ܠܢ