simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܃ ܐܝܟ 0 ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܛ ܂
SevAnt:LuqGramm ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ 0ܝ ܡ̇ܢ ܘܡܫܚܠܦ ܒܩܢܘܡܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܃ 0ܠܐܒܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܒܗܘܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܥܠ̣ܬ ܐ 1ܕܕܚ̇ܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܝ̣ܫܘܬ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܐܬܥܫܩܘ ܃ 1ܘܡ̇ܩܛܪܓ ܡ̇ܢ ܩܛܐܓܪܢܘܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܇ ܗ̇ܘ 2ܕܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܬܪ̈ ܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܃ 3ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܣ̣̇ܒ ܠܐ ܢܬܬܪܝܡ
SevAnt:LuqGramm ܠܘܬ ܗ̇ܘ 3ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܘ ܝܣܛܘܪܝܐ X
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ]ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܂ X ܙ
SevAnt:LuqGramm ܙ Xܝ X ܡ̇ܢ ܐ ܬܘܗܝ ܒ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm ܒܢܬ̈ ܃ X ܡ̇ܢ ܡ̇ܠܦ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܟܝܡܐ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ X ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܘܒܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܝXܝX X ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܕܠܝܠܐ ܬ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܐܡ̇ܪ X0ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܠܩܢܘܡܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܝܬܘX Xܐ ܡ̇ܢ ܒ̣ܐܪXܥܐ ܐܟܘܬܢ ܘXܥܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܡ̣ܪܢܢ ܇ Xܐܒܗܬܐ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܘXܝܪܝXܝܘܪܝܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܗ̣̇ܘ Xܐܢܬ ܡ̇ܢ Xܠܐ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ̈ ܠܐ Xܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܂
SevAnt:LuqGramm ܂ X Xܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܬ̣ܐ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ Xܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ