simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist . . ܘܡܫܝܚܐ XXX ܘܘܠܘܣ ܫ̣ܪܘ ܠܝXܝܘܣܐ . ܐܝX ܪܘܚܐ ܕ ܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܦܐܪܝܗ̇Ẍ ܕ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܠܘܬ ܝܘܚܝܢ̈̈ ܕ ܐܝX ܟܬܝܒܬܐ
SevAnt:Epist . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܪܓܢܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܇ ܚܟܝܡܐܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܕܩܘܝ ܡܠܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܠܒܪ ܡܢ ܐ .
SevAnt:Epist . ܕܫܝܛܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܥܡܘܛܐ ܐܝܬ ܠܗ ܨܘܒܥܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܣܬܟܠ ܆ ܕܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠܡܝܣ ܢܐܡܪ . ܕܐܪܓܘܢܐ
SevAnt:Epist X ܕܚܣܝܪ ܡܢ ܡܫܚܐ ܕܢܢܗܕ̇ ܠܐ ܡܫܟܚ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܫܦܠܢ̈ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܚܝܩܐ ܆ ܠܡܦܝܕܐ ܐܝܟ
SevAnt:Epist X ܕܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܡܬܦ̣ܪܫ̣ ܡܬܢ̣ܟܣ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܒܕܡܐ ܡܬܒ̇ܣܡ . ܘܫܐ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ̣ X X XX ܕܠܩܘܒܠܐ . ܕܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ²ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܘܕܡܐ ܐܝܬܘܘܝ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
SevAnt:Epist ³ܝܗ̣ܒ ܚܡܫ ܟܟܪܝܢ̈ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܪܬܝܢ̣̈ ܘܠܗ̇ܘ̣ ܚܕܐ . ܡ̇ܢ ܟܟܪܐ̈ ܠܦܘܠܢܚܐ : ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܗܟܢܐ . ܕܠܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ³ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܦܘܟܝܐ ܕܟܠ ܣ̇ܥܪܐ ܆ ܣܗܕܐ X ܬܘܒ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐ ܕ ܠܬ ܬܐܘܩܢܝܩܘ ¹ܣܟܘܠܩܩܝܐ Ẍ X XX ܕܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܬܓ̣ܠܙ
SevAnt:Epist ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ . ܕܐܦ ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ X X ܕܐܬܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ
SevAnt:Epist ¹¹ܗܢܐ ܦܘܫܩܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܢ ܕܐܝܬ ܠܗܕܐ X ܕܩܕܡ ܣܡ ܆ ܕܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܕܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܠܢ ܐܟܬܒ . ܝ X XX ܘܠܢ
SevAnt:Epist ¹ܐܝܬܝܘܝܢ ܘܗܠܝܢ X ܕܐܬܬܣܝܡ ܡܢܢ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ X ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܛܥܝܢ ܇ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܚܫܚ ܀ ܕܣܦܩܢ
SevAnt:Epist ¹ܓܝܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܩܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ : ܠܗ̇ܘ ܐܡܪ ܡ̇ܢ ܘܘܘܫܩܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ . . . . . . . . . . . . Xܘ XXXX ܝܘܚܢܢ
SevAnt:Epist ¹ܓܝܪ ܡܫܬܠܡ ܆ ܐܝܟ ܘܝܡܢܘܬܐ ܝܒܬܐ̈ ܐܠܗܝܪܐ̣̈ ²ܓܠܝܐ ܗܝ ܡ̇ܢ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܗܘܢ ܐܫܥ̣ܒܕܬ ܠܚܒܐ . ܕܥܠܡܐ
SevAnt:Epist ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ . ܐܥܒܕ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܀ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐ̇ ܬܚܝܕ ܆ ܐܟܚܕ ܚܫܝ̣ܒ ܥܡܗ̇ . ܟܕ ܡ̇ܒܝܬܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ¹ܘܡܬܪܓܫܢܐܝܬ ܇ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܫܬܡܠܝܐ ܗܘܬ ܇ ܡܩܕܡܐ ܘܘܬ ܡ̇ܢ ܇ ܘܩܝܡܐ ܕܥܡ ܐܒܪܗܡ . ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ ܕܦܓܪܢܐܝܬ
SevAnt:Epist ¹ܚܢܦܝܬܐ ܡܪܚܩܢ̈ ܘܘܝ̈ ܇ ܠܝܫܪܪܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܠܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܗܝܝܢ̈ ܕܡܢ ܕܚܠܬ ܫܐܕܐ̈
SevAnt:Epist ¹ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܕܥܬܝܪܐ̈ ܟܝܬ ܘܕܡܣܟܢܐ̈ : ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ . ܚܕܐ ܬܬܕܒܪ ܘ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܬܫܬܒܩ . ܘܠܗܠܝܢ ܡܩܕܡ ܡܩܝܡ
SevAnt:Epist ܆ ܐܦܠܐ ܠܥܛܝܐ ܢܐܬܐ . ܐܠܐ ܡܫܬܘܙܒ ܆ ܟܕ ܡܟܬܪ ܡܟܬܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܝ̇ܩܕ ܢܬ̇ܛܠܩ . ܡܦܫܩܢܗ ܕܝܢ ܘܡܠܦܢܗ ܕܗܢܐ ܆ ܠܐ ܢܬܚ̇ܒܠ
SevAnt:Epist ܆ ܠܐܝܢܐ ܕܟܪܝܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܒܘܗܝ ܠܘܬܟܘܢ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ ܗܠܝܝܢ - ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܦܩ̇ܕ . ܠܢ ܫܠܝܚܐ̣ ܘܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܒܙܒܢ
SevAnt:Epist ܆ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܐܬܝܗ̣ܒܬ ܗܘܬ ܠܗ ܡܥܕܪܢܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܬܪܝܢܐ ܡܥܕܪܢܝܬܐ ܇ ܒܝܕ ܡܩܪܝܘܬ Xܒܢܝܐ̈ . ܘܩܕܡܝܬ