simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܡܡ̇ܠܠ ܐܠܗܝܪܐ̈ ܆ ܠܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܕܒܐܘܣܝܐ̇ ܫܡܗ . ܡ̇ܢ ) ܐܢܫ ( ¹ܒܫܡܐ ܕܐܘܣܝܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ X --
SevAnt:Epist . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܪܓܢܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܇ ܚܟܝܡܐܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܕܩܘܝ ܡܠܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܠܒܪ ܡܢ ܐ .
SevAnt:Epist ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܒܝܕ ܗܕܐ . ܡܬܝܕܥ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܙܩܝܪܬܐ . ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܣܝܡܐ . ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ .
SevAnt:Epist ܕܝܠܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܆ ܕܝܠܕܐ ܠܝܟܥܢܫ ܩܕܝܡܐ ܝܕܝܥܐ ܡ̇ܢ ܕܣܝܡ ܢ̇ܣܒ . ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܝܠܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܗܘܢܐ ܕܒܢ :
SevAnt:Epist ܘܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܓܠܝܐ ܘܝ . ܡܫܪܩܠܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܡܬܗܦܟܝܢ . ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܝܢ ) ܗ̇ܢܘ ( X
SevAnt:Epist ܬ̇ܒܥܝܢܢ ܕܬܬܟܪܙ ܓܠܝܐܝܬ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܫܬܬܩ ܠܓܡܪ ܡ̇ܢ ܬܪܥܐ̈ ܢܦܬܚܘܢ ܆ . . . . ¹ܗܟܢܐ X ܘܚܢܢ ܠܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ X X
SevAnt:Epist ܕܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܛܥܢܘܢ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܘܙܝܢܗ ܇ ܡ̇ܢ ܆ ܘܒܡܐܙܠܬܐ ܕܝܠܝ ܕܠܩܪܒܐ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝ : ܕܐܝܟ X
SevAnt:Epist ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ . ܕܐܦ ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ X X ܕܐܬܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ
SevAnt:Epist ܡܢ ܫܡܥܐ ܒ̇ܪܝܐ . ܘܗܕܐ ܕܝܢ̣ ܡܢ ܐܓܪܗ ܡܝܩܪܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܚܣܝܘܬܐ : ܩܫܝܫܐ² ܘܪܝܫ ܕܝܪܐ ܒܪܝܩܝܢܐ ܆ ³ܗܕܐ
SevAnt:Epist ܟܕ ܫܡ̇ܥ ܠܐܠܗܐ ܕܐܡ̇ܝܪ ܠܘ ܇ ܕܐܣ̇ܩ ܠܝ ܠܒܪܟ ܠܥ̇ܠܬܐ : ܡ̇ܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܠ X X XX ܐܒܪXܘܡ : ܣܓܝܐܝܬ ܨ̇ ܐܪ ܠܗ : ¹ܒܙܒܢ
SevAnt:Epist ܕܨܡܚܐ̣ ܗ̇ܝ ܕܒܪ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܡܢ ²ܟܠ ܟܘܢܝܐ ܆ ܣܘܟܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚܝܢܢ . ܡܢ ܒܐܘܣܝܐ ܝܠ̇ܕ ܡܢ ܟܠܩܪܘܣ . ܗܟܢܐ ¹ܗ̇ܝ
SevAnt:Epist ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܝܟ Xܒܢܒܝܐ ²ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܥܒܕ ܆ ܐܠܐ ܠܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܢ . ܝܘܣ ܇ ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܥ̣ܒܕܢܢ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܗܟܢܐ ܀
SevAnt:Epist ܕܐܡ̇ܪ̇ ܕܐܬܓܒܠ ܒܪܢܫܐ : ܘܒܬܪܟܢ ܚ̣ܠܕ ܐܠܗܐ ܇ ܡ̣ܚܝܒ ܗܘ ܡ̇ܢ ܐܦܩ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܘܬ ܩܠܕܘܢܝܘܣ ܀
SevAnt:Epist ܠܫܘܚܠܩܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐ̇ܬܟܢܫܘ ܠܚܕ ܒܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܕܒܪܢܝܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗܝܢ : ܘܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܆
SevAnt:Epist ܕܒܣܝܠܝܘܣ ܘܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܙܝܢܘ . ܒܕܕܚܠܘ ܡܝܢ ܪܒܐ : ܡ̇ܢ ܒܪܘܓܙܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢܗܘܘ ܠܗ ܢܦܠܘ . ܐܠܗܬܐ̈ : ܗ̇ܘ ܐܚܐ
SevAnt:Epist ܕܗ̇ܘ : ܐܦܝܣܩܘܦܐ ¹³ܕܝܢ ܕܢܘܣܐ ܆ ܡܛܝܒ ܕܠܡܘܬܒܐ ܢܫܒܘܩ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܣܝܪ . ܡܛܠܗܕܐ ܘܐܣܛܪܝܘܣ ¹²ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܐܚܘܗܝ
SevAnt:Epist ܕܕܫ̣ܘX ܒܝܕ ܗܢܝܝܢ̈ ܕܐܬܟ̇ܪܫܘ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܇ ܥܠ X ܡ̇ܢ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܡܙܥܩ ܆ ܟܕ ܡܟܢܐ ܠܗܘܢ ܐܝܠܐ̈ . ܐܝܟ
SevAnt:Epist ²ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܘܕܡܐ ܐܝܬܘܘܝ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܕܥܡ ܝܘܡܐ ܡܝܩܪܐ ܡܬܚܝܕ ܆ ܘܠܘ ܠܠܝܠܝܐ ܕܒܬܪܟܢ . ܡ̣ܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܆ ܠܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܝܡ ܡܝܩܪܝܢܢ . ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܕܢܗܘܐ ܡܕܓܠ ܡ̇ܢ ܐܪܓܘܢܐ ܫܪܝܪܐ . ܡܫܚܠܦ ܕܝܢ ܐܦܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ . ܕܫܝܛܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܥܡܘܛܐ ܐܝܬ ܠܗ ܨܘܒܥܐ . ܐܝܟ