simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܩܫܝX · ܂ ܡ̇ܢ Xܪܝܓܝܐ ܘ̇ܠܕܥܡܗ ܘܐܦܩܘ
Chron1234 ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܢ̇ܦ̣ܩ ܡ̇ܢ ܂ Xܝܝ X
Chron1234 ܕܟܠܗܘܢ ܂ ܛܝܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܘܥܡ ܗ̇ܝ
Chron1234 ܒܪܘܡܝ ܂ ܦܐܛܪܘܣ ܡ̇ܢ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܫܗ
Chron1234 ܠܗ ܂ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܚܐ ܕܝܠܢ ܩܫܝܫܐ
Chron1234 ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܪܐ ܚܐܪܐܝܬ
Chron1234 ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆
Chron1234 ܃ ܐܬܩܪܒܘ ܕܢܚܙܘ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܂ ܗܢܘܢ
Chron1234 ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܢܬܝ ܒܪܬܝ ܂
Chron1234 ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܬܬܣܝܡܝ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ
Chron1234 ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܐ̇ܬ̣ܐ ܡ̇ܢ ܒܘܙܢ ܠܐ ܝ̇ܗܒ
Chron1234 ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܡ̇ܠܝܬ
Chron1234 ܂ ܥܡܐ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܢܣ̇ܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܡܬܩܪܝܢ
Chron1234 ܗܟܝܠ ܣܘܠܝܡܢ ܬܘܪXܐ̇ ܡ̇ܢ ܓܢܣܐ ܪܒܐ ܕܡܠܟܐ̈
Chron1234 ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܟܘܬܢ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ
Chron1234 ܒܪܝܟ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܫܟ̣ܚܬܝ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
Chron1234 ܕܚ̣ܙܘ ܠܟܘܢ ܝ·-· ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂
Chron1234 ܠܟ ܂ ܘܝܘܩܪܐ ܡ̇ܢ ܕܕܗܒܐ ܠܐ ܐܬܗܪܗ̇
Chron1234 ܫ̇ܢX ܠܗܠ ܂ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܚܬܢܐ
Chron1234 ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܝX