simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܝܠܢܝܐ ܂ 0ܘܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ
Chron1234 ܆ ܝ · ܡ̇ܢ ܗܢ̣ܐ- Xܚܘܡܐ̇ ܠܐ
Chron1234 ܩܫܝX · ܂ ܡ̇ܢ Xܪܝܓܝܐ ܘ̇ܠܕܥܡܗ ܘܐܦܩܘ
Chron1234 ܫ̇ܢX ܠܗܠ ܂ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܚܬܢܐ
Chron1234 ܘܕܪܬܐ ܦܠܢܝܬ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܠܝ ܕܡܐܬ
Chron1234 ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܐ̇ܬ̣ܐ ܡ̇ܢ ܒܘܙܢ ܠܐ ܝ̇ܗܒ
Chron1234 ܂ ܥܡܐ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܢܣ̇ܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܡܬܩܪܝܢ
Chron1234 ܢܦ̣ܩ ܝܐܠ̇ܚ ܐܠܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܨܪܝܢ ܒܚ̣ܝܠܐ ܪܒܐ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܬܙܝܥܬ̇ ܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܩXܡܝܗܘܢ ܂ ܘܡܛܘ
Chron1234 ܃ ܕܠܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܪܗ̇ܛ ܘܠܘ ܒܐܝܕܝ̈
Chron1234 ܕܪܗ̇ܛ ܘܠܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܐܠܐ ܒܐܝܕܝ̈
Chron1234 ܢܙܠܘܢ ܇ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܗܪ ܂ ܝܢܐ
Chron1234 ܘܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܟ ܡ̇ܢ ܕܢܐܒܫ ܠܟ ܂
Chron1234 ܕܥܠܝܗܘܢ ܆ ܓܐܠܝܢܘܣ ܡ̇ܢ ܠܐܦܣܘܣ ܐܙ̣ܠ ܃
Chron1234 ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܐܬܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ
Chron1234 ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܪܐ ܚܐܪܐܝܬ
Chron1234 ܠܗܘܢ ܃ ܕܚܙܘ ܡ̇ܢ ܡܝܬ ܩܕܡܝܐ ܒܗܢܐ
Chron1234 ܠܗ ܂ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܚܐ ܕܝܠܢ ܩܫܝܫܐ
Chron1234 ܟܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܒ̣ܢܢ ܡ̇ܢ ܠܥXܝ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Chron1234 ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܢܙܟܐ ܂ ܠܗܠܝܢ