simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ
BarKepha:ComMyron . ܦܢܝܬܐ ܡܕܢܚܢܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܢܗܝܪܐ ܡܥܪܒܝܬܐ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ . ܥ̇ܒܘܕܐܝܬ ܡܥ̣ܒܕ
Tim1:Epist ܡܝܘܬܐ ܃ ܘܚܝܐ ܡ̇ܢ 0 ܘܡܠܝܠܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܘܠܘ 34ܒܕ ܓܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ : ܒܫܪܝܪܬܐ̈ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܦ[ܘܡܟ ] ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ [ܒܕ]ܚܠܬܐ ܣܥ̇ܪ ܗܘ
SevAnt:CathHom : ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܡ̇ܢ X ܒ̇ܪܝܐ ¹0ܘܕܩܕܡ
SevAnt:LuqGramm ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ X ܕܟܕ ܫܡ̇ܥܝܢ
JacSer:Epist ܠܝܘܠܦܢܗ̣ܘܢ ܂ ܘܠܟܙ ܡ̇ܢ X ܕܩ̣ܢܐ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̇̈
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܠܘ ܐܪܒܥܐ ܡ̇ܢ X ܚܘܪܝܘܢ ܟܬܒܘܗܝ̈
BarEbr:CandSanc . ܢܢ ܕܡܪܙܐܢܗܘܢ ܡ̇ܢ X ܠܘ ܦܬܟܪܐ
Tim1:Epist ܝܗ̇ : XܩX ܡ̇ܢ XX . X9ܬܗܡܛܝ̇ܩܘܢ
SevAnt:LuqJul . ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ XX XXX ܝܕܥܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ XXܐܝ̣ܟ ܪܘܩܐ ܡܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܐܠܗܐ : ܐܘܛܟܐ ܡ̇ܢ X⁷ܢ ܢ̇ܨܐ ܐܢܬ·
Tim1:Epist ܕܠܘܬܝ ܡܛܠ ܕܐܪܝܡ ܡ̇ܢ |L 159b|ܘܡܪܝܡ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܡ̇ܢ |X 149b|ܥܠ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist . ܐܠܐ ³⁷⁴ܠܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ³⁷⁵ܓܝܪ̣ ܬܚܘܡܐ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܃ ܠܫܐ̇ܘܠ ܕܫܒ̣ܩ ܡ̇ܢ · ܝ ܙ
Tim1:Epist ܐܘ ܕܠܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ·XXܝ ·ܝ ܝ