simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܠܘܬ ܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܝܢ ܠܡ
Tim1:DisputCalMahdi 19 , 1ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ 35ܡܠܟܢ
Tim1:Epist . ܗܟܢܐ 25ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ
BarKoni:Schol ܂ ܠܘ 7ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩܕܫܗ ܒܡܝܐ̈
Tim1:Epist , 41ܐܠܐ 8ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܩܐܛܝܓܘܪܝܣ̣̈
Tim1:DisputCalMahdi 79ܚܢܢ ܕܝܢ 9ܫܒܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܗܘ̇
SevAnt:LuqJul ܕܡܝܘܬܐX XX X ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܟ :
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ : XXXX ܡ̇ܢ ܡܫܝܝܐ XX .
SevAnt:CathHom ܝܝ XXXX1 XXܕܙܪܥܐ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܆ ܚܛܝܬܐ
SynWestSyr ܡܫܡܠܝ . Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܝܗ̇ : XܩX ܡ̇ܢ XX . X9ܬܗܡܛܝ̇ܩܘܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ²ܢܗܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ³ܡܝܘܬܐ ⁴
Sahd:BookPerf ܒܝܕܥܬܐ ܇ ³⁰ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܗܕܝܘܛ ܘܒܨܝܪ ܡܢܗ
Tim1:Epist . ܐܠܐ ³⁷⁴ܠܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ³⁷⁵ܓܝܪ̣ ܬܚܘܡܐ̈ .
BarṢal:ComGosp ܫ̇ܪܐ ܠܗ ܀ ܡ̇ܢ ܕܢܘܕܐ ܒܝ ܃
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܛܪܐ ܐܚܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܣ̇ܦܩ ܕܢܐܡܪ ܡܕܡ·
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܡ̇ܡܠܟܐ ܆ ܡ̇ܢ ܢܦ̇ܚܡ ܐܘ ܢ̣ܪܢܐ
Ps-JacSer:SyrSongAlex . ܡܪܝܪXܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܕܚܟܝܡ ܗ̣ܘ ܡܣXܟܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܐܠܗܐ : ܐܘܛܟܐ ܡ̇ܢ X⁷ܢ ܢ̇ܨܐ ܐܢܬ·
SevAnt:LuqJul ܐܡܪܢܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܨܐܕܘܗܝ ܡܝܛܘ ܨܥܪܐ̈