simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܐܝܟ ܡܪܚܐ ܘܫܝܘܛܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܫܠܝܚܝܐ̈ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܡܪܚ ܟܠ ܡܢܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܢܫܬܕܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܢ ܕܪܓܗ . ܐܝܟ ܕܒܦܣܩܐ ܕܡܢ
SynWestSyr . ܒܬܪܗ ܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
SynWestSyr . ܒܬܪܟܢ ܐܡ̇ܪ ܡܘܡܝܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܟܠܩܪܨܐ . ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ̇ . ܠܟ ܩ̇ܪܐܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
SynWestSyr . ܕܢܘܪܬ ܟܠܢܫ ܢܟܣܘܗܝ̈ . ܠܒܢܘܗܝ̈ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܟܠ . ܘܗܢܐ ܢܡܘܣܐ ܫܒܝܚܐ ܘܡܝܬܪܐ ܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܕܒܗ̇ ܢ̇ܦܚ ܒܗܘܢ ܒܡܝܐ̈ ܟܠ ܡܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐX0 ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ̇ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ ܗܘܢܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܬܠܬ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܟܠ ܟܗܢܐ ܚܠܦ ܢܦܫܗ . ܕܐܝܬܘܗܝ X¹ܪܝܫܗ̇ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܕ ܢܐܡܕ̇ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . X0 ܒܣܘܟܠܐ : X¹²¹ ܟܠ ܐܝܕܗ ܣܝܡ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܗܟܢܐ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
SynWestSyr . ܘܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ . ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܝܟܢܐX ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܟܠ ܣܐܡ̈ ܥܠ ܪܝܫܗ ܢܐܡܕ̇ ܡܡܫܚ ܡ̇ܫܚ ܐܢܐ ܠܟ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
SynWestSyr . ܚܘܝܒܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܐܝܢܐ ܕܒܣܝܐܝܬ ܡܬܚܫܚ ܒܪܐܙܐ̈ . ܘܠܘ ܟܠ . XX ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܫܬܟܚ . ܢܫܒܘܩ ܠܗ̇ܝ ܝܕܥܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
SynWestSyr 10ܟܠܗ ܥܕܡܐ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܢܥܒܕܘܢ . ܩܢܘܢܐ ܕ܏ܠܐ . ܟܠ ܐܘܟܝܬ ܛܘܪܫܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܠܐ ܢܥܒܕܘܢ . ܢܒܛܠܘܢ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ
SynWestSyr : ܕܣܓܝ ܦܐܝܐ ܕܢܥܩܒ ܐܢܫ ܒܬܪ ܩܘܫܬܐ ܀ ܗܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܣܒܘ ܟܠ ܬܚܘܐ ܛܢܢܗ̇ ܕܡܨܠܠܬܐ ܗܝ ܀ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܚܘܝ ܗ̇ܘ ܚܙ̇ܐ
SynWestSyr : ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܗܠܝܢ ܒܫܡܐ XXܕܝܠܟ . ܘܕܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܝܫܘܥ ܟܠ : ܟܕ ܗܝܡܢ ܒܟ ܕܝܢ ܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܐܪܥܐ . ܡܪܝܐܐܠܗܐܐܚܝܕ
SynWestSyr ܆ ܟܕ ܠܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܒܪܐ : ܢܡܘܣܐ ܘܦܘܩܕܢܐ̈ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܆ ܟܠ XX ܥܒܘܕܐ : ܒܦܘܪܢܣܘܗܝ̈ ܐܠܗܝܐ̈ : ܘܒܒܛܝܠܘܬܗ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
SynWestSyr ܐܓܘܓܐ ¹⁹ܕܡܬܬܪܓܡܐ ܟܠ ܐܘܪܚܐ ܕܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܆ ܐܢ ܥܠ ܚܘܒܬܐ ܟܠ ܠܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܬܠܬܝܢ̈ . ܒܛܠܬ ܠܗ̇
SynWestSyr ܐܕܫܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܚ̇ܫܒ ܗ̣ܘ ܣܝܡX¹ ܢܡܘܣܐ ܆ ܐܠܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܟܠ ܆ ܗ̇ܦܟ ܗܘܐ ܪܗ̇ܛ ܆ ܢܓܗܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ . ܡܣܬܒܪ ܓܝܪ ܆ ܕܠܘ
SynWestSyr ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܆ 10 ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ . ܕܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܟܠ ܕܒܗܝܢ ܐܚܝܕܝܢ . ܘܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܡܛܝܒܐܝܬ
SynWestSyr ܐܘܪܚܐ ܕܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܆ ܐܢ ܥܠ ܚܘܒܬܐ ܘܐܢ ܥܠ ܝܪܬܘܬܐ . ܘܐܢ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܬܠܬܝܢ̈ . ܒܛܠܬ ܠܗ̇ ܟܠ ܐܓܘܓܐ ¹⁹ܕܡܬܬܪܓܡܐ
SynWestSyr ܐܚܐ̈ . ܩܢܘܢܐ ܕ܏ܝܗ . ܕܝܪܝܐ̈ ܠܐ ܢܬܒܘܢ ܥܠ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܟܠ ܕܚܘܒܐ . ܘܦܘܢܝܐ ܕܫܠܡܐ ܘܕܚܘܒܐ . ܘܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܠܘܬ
SynWestSyr ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܐܪܐܣܝܣ̈ : ܐܝܟ ܠܐ ܥܡܝܕܐ̈ ܢܫܬܡܠܘܢ ܒܝܕ ܟܠ ܡܢ ܡܘܪܛܢܝܐ ܘܡܢ ܢܘܡܕܝܐ ܇ ܘܬܚܡܘ ܕܟܠ ܕܡܬܦܢܐ ܡܢ
SynWestSyr ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܦܪܢܣܘܗܝ ܠܣܘܥܪܢܐ . ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܟܠ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܐܪܬܐܕܘܟܣܘ̈ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܥܡܐ ܆