simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] . ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܐ ܕܒܢܦܫܗ ܕܡܗ : ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܘܒܪܡ ܕܡܟܘܢ ܟܠ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ : ܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ : ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ ܟܠ : ܕܐܫܠܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܥܣܘ : ܢܫܩܘܠ ܘܢܐܙܠ : ܘܐܙܠ ܟܠ ܒܘܪܟܬܝ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ
P:Gen [AB] : ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܗ : ܘܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܢܫܪܐ . ܟܠ ܡܪܝܐ ܒܫܘܥܒܕܟܝ . ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܥܪܕܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܕܗ ܥܠ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ : ܘܫܦܝܪ ܠܡܐܟܠ : ܘܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܩܕܝܡ : ܘܣܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܠ . ܘܐܘܥܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܠܚܘܝܐ : ܕܡܢ ܦܐܪܝ̈ ܟܠ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܪ ܐܠܗܐ : ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܡܪܐ ܕܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ . ܘܟܠ ܐܡܪܐ ܕܐܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ : ܘܦܝܣܟܝ ܟܠ ܘܐܛܪ . ܐܥܒܪ ܒܟܠܗ̇ ܥܢܟ̈ ܝܘܡܢܐ : ܘܐܦܪܘܫ ܠܝ ܡܢ ܬܡܢ
P:Gen [AB] ܒܝܫܐ : ܢܒܪܟ ܠܛܠܝܐ̈ . ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܝ ܒܗܘܢ : ܘܫܡܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܟܠ ܕܬܪܣܝܢܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܡܠܐܟܐ ܕܦܪܩܢܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ . ܘܬܗܘܐ ܩܫܬܐ ܒܥܢܢܐ̈ : ܘܐܚܙܝܗ̇ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܩܝܡܐ ܟܠ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ ܒܣܪ . ܟܠ ܩܝܡܝ ܕܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܘܒܝܬ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܘܦܪܚܬܐ : ܘܒܥܝܪܐ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܟܠ : ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܥܠ ܠܩܒܘܬܐ ܠܡܚܝܘ ܥܡܟ : ܕܟܪܐ̈ ܟܠ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܡܢ ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܩܨܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܠ ܟܠ ܐܪܥܐ ܥܘܠܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ : ܡܛܠ ܕܚܒܠ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ : ܘܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܗܘ ܟܠ . ܘܐܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܛܘܦܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܡܚܒܠܘ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܘܟܠ ܨܦܪ ܘܟܠ ܓܦ . ܥܠܘ ܥܡ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܢܘܚ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܩܒܘܬܐ : ܫܝܡ : ܟܠ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡܬ ܒܝܢܝ ܠܒܝܬ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܦܪܚܬܐ : ܘܒܥܝܪܐ : ܘܚܝܘܬܐ : ܘܟܠܗ ܟܠ ܐܡܝܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܥܫܢܘ ܡܝܐ̈ : ܘܐܬܟܣܝܘ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ . ܘܣܦ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܥܠܘ : ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ . ܘܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܘܗܝ̈ . ܨܚ ܚ ܟܠ ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܬܘܒ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ
P:Gen [AB] ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܟ . ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܝܠܝܕ ܒܝܬܟ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ