simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܟܠ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ ܫܡܥ ܒܩܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܒܐܝܣܚܩ ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܠܐ ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠ ܐܡܬܟ .
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܢܬܗ̈ : ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ . ܘܒܢܝ̈ ܓܕ : ܟܠ ܕܠܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܠܝܥܩܘܒ ܒܦܕܢ ܕܐܪܡ : ܘܠܕܝܢܐ ܒܪܬܗ .
P:Gen [AB] ܕܫܡܥ ܢܚܕܐ ܠܝ . ܘܐܡܪܬ . ܡܢ ܐܡܪ ܠܐܒܪܗܡ ܕܬܝܢܩ ܒܢܝܐ̈ ܟܠ ܒܪܗ . ܘܐܡܪܬ ܣܪܐ : ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܝܘܡܢܐ .
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܟܠ ܠܗܘܢ : ܘܢܬܒܘܢ ܥܡܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܢ ܫܟܝܡ ܘܡܢ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ :
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܫܬ . ܘܒܢܝ̈ ܝܘܣܦ ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܒܡܨܪܝܢ : ܟܠ : ܕܢܦܩܝ̈ ܡܢ ܚܨܗ : ܤܛܪ ܡܢ ܢܫܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܓܙܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗܘܢ ܒܗ ܟܠ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ ܘܠܟܠ ܝܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܘܠܟܠ ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ :
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ . ܘܒܢܝ̈ ܕܢ : ܚܘܫܝܡ . ܘܒܢܝ̈ ܢܦܬܠܝ : ܟܠ : ܘܚܦܝܡ : ܘܐܕܪ . ܗܠܝܢ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܪܚܝܠ ܕܝܠܕܬ ܠܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܥ . ܟܠܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܥܠܝ̈ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ : ܟܠ ܕܒܠܗܐ : ܕܝܗܒ ܠܒܢ ܠܪܚܝܠ ܒܪܬܗ : ܘܝܠܕܬ ܗܠܝܢ ܠܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ ܒܥܙܐ̈ : ܘܐܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ : ܓܢܝܒܐ ܗܘ ܟܠ ܥܠܝ ܙܟܘܬܝ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ : ܕܡܚܪ ܟܕ ܬܥܘܠ ܥܠ ܐܓܪܝ ܩܕܡܝܟ :
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ . ܘܠܒܢܝ̈ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܪܗܡ : ܟܠ : ܘܐܠܕܥܐ : ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܩܢܛܘܪܐ . ܘܝܗܒ ܐܒܪܗܡ
P:Gen [AB] ܕܥܒܕ ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ . ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ . ܟܠ ܘܟܠܗ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ : ܘܗܘܐ ܗܟܢܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ
P:Gen [AB] ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܟܠ ܐܪܥܐ : ܐܪܒܥܝܢ ܐܝܡܡܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ ܠܝܠܘܢ̈ : ܘܥܛܐ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ : ܘܫܦܝܪ ܠܡܐܟܠ : ܘܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܩܕܝܡ : ܘܣܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܠ . ܘܐܘܥܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܡܒܘܥܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ : ܘܢܣܟܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܦܬܚܘ : ܘܗܘܐ ܟܠ ܕܬܪܝܢ : ܒܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܝܪܚܐ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ : ܐܬܬܪܥܘ
P:Gen [AB] ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܛܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܨܚ ܟܚ ܟܠ ܘܠܐܡܗܬܗ̈ ܘܝܠܕܝ̈ . ܡܛܠ ܕܡܐܚܕ ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܗܘܢ ܟܠ ܠܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܢܬܒܘܢ ܥܡܢ : ܘܢܗܘܐ ܥܡܐ ܚܕ : ܡܐ ܕܓܙܪܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܩܨܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܠ ܟܠ ܐܪܥܐ ܥܘܠܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ : ܡܛܠ ܕܚܒܠ
P:Gen [AB] ܕܥܒܕ ܠܟ ܠܒܢ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܕܒܝܬ ܐܝܠ : ܕܡܫܚܬ ܠܝ ܬܡܢ ܟܠ ܥܠ ܥܢܐ̈ : ܩܪܚܐ̈ : ܘܦܝܣܟܝܐ̈ : ܘܒܪܕܐ̈ : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܨܚ ܢܗ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܟܕ ܟܠ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ : ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ