simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܬܪܣܝܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܒܟܬܒܐ̈ ܒܝܕܥܬܐ ܟܠ ܚܝܠ ܨܠܘܬܐ ܠܕܘܒܪܐ̈ ܗܘ ܗܢܐ ܩܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܨܠܘܬܐ .
IsaacNin:SpiritWorks ܦܘܡ ܢܣܬܟܪ ܘܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܙܟܝ . ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘ ܡܬܦܪܩ ܟܠ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ 12
IsaacNin:SpiritWorks ܣܘܦܝܢ̈ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܠܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܕܗܘ ܕܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܠܗܘ ܐܘܢܐ ܥܐܠ ܡܬܥܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ . 8 ܘܡܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘ ܠܓܡܪ ܗܘܐ ܐܦ ܒܠܐ ܚܕܘܬܐ ܘܪܬܚܐ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܡܐ ܕܡܫܬܘܫܛ ܐܢܫ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܘܡܪܓܫ ܒܐܠܗܐ ܠܘܬ ܟܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܙܘܥܐ̈ ܪܡܝܣܐ̈ . ܗܟܢܐ ܘܒܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܟܠ 63 ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܥܠ ܦܘܪܢܣܘܗܝ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܫܬܥܠܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܠܗ ܣܓܝ ܡܚܒ . ܘܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܨܠܘܬܐ ܕܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܠ ܚܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ ܟܠ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܒܥܢܝܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܐܪܙܘܗܝ̈ 7 ܕܒܕܓܘܢ ܐܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܐ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܠܟܠܐ . ܣܘܥܪܢܐ ܠܡ ܟܠ ܐܬܩܪܒܬ ܒܐܪܙܐ ܡܬܝܒܠܐ ܕܝܢ ܒܟܠܐ . ܗܟܢܐ ܠܡ ܡܬܚܝܕ ܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܕܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܛܠ ܕܠܡܚܘܝܘܬܟ ܐܬܝܬ 11 ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܓܠܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܐܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ ܕܣܝܡ ܠܡ ܒܠܒܟ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܠܐ ܣܦܩ ܕܢܫܡܠܐ ܘܢܙܕܩ ܠܐܢܫ . ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܗܘ ܢܡܘܣܝܐ . ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ ܡܪܝ ܘܚܘܒܟ ܘܚܝܠܐ ܕܛܒܬܐ ܕܒܟܝܢܟ ܟܠ . ܥܘܬܪܟ ܪܒܐ ܕܠܘܬܢ ܗܢܘ ܝܕܥܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܛܟܣ ܠܥܘܕܪܢܢ ܕܝܠܢ ܒܚܟܡܬܐ ܗܝ ܡܥܕܪܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܟܕ ܬܗܝܪܝܢܢ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܟܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܗܘܐ ܗܢܐ ܟܘܢܫ ܪܥܝܢܐ ܘܬܗܝܪܘܬ ܙܘܥܐ̈ ܛܘܪܐ ܟܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܗܘܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܟܠ . ܘܐܢ ܠܟܝܢܐ ܗܘ ܕܡܚܒ ܐܬܚܒܫܘ ܠܓܘ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܕܐ ܕܢܬܩܪܒ ܬܙܠܓ ܡܢܗ̇ ܐܬܐ ܕܚܘܒܗ ܚܡܝܡܐ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . ܟܠ ܡܢ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܘܡܦܬܟܬܐ̈ ܕܥܒܝܕܢ̈ ܠܗ ܠܘܬܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܠܗ ܠܝܬܘܗܝ ܣܦܩܐ . ܥܕܡܫ ܕܦܓܪܐ ܝܨܦܝܢ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܟܠ ܛܟܣܐ ܕܬܢܢ ܕܢܗܘܐ ܠܓܡܪ ܒܫܬܩܐ ܕܠܐ ܢܣܝܢܐ ܘܒܗܢܝܢ ܕܠܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܬܢܢ ܘܒܫܦܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܡܠܬܐ 12 ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܕܚܐܪ ܒܬܗܪܐ ܕܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܐ̈ ܘܗܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܒܝܗ̇̈ ܣܒܝܣܐ ܒܐܪܙܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܣܒܪܐ ܕܢܫܘܕܥ ܕܕܡܘܗܒܬܐ ܟܠ ܒܝܕ ܚܘܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܠܝܬ ܕܘܡܪܐ . 32 ܗܝ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܝܕܘܥܐ̈ ܘܪܚܡܐ̈ ܘܡܒܝܐܢܐ̈ ܘܠܗܘܢ ܗܘ ܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܐܠܝܨܐ̈ ܘܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܘܡܓܙܝܐ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܠ ܢܫܘܬܦ . ܘܒܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܫܢܝܬܐ ܠܢܦܫܐ ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ