simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ . ܘܝܬܪܘ ܠܡ ܩܨ ܝ̇ܐ . ܟܠ ܗܘܘ ܬܕܡܘܪܬܐ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܚܝܠܐ ܫܪܝܐ ܥܒ̇ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܬܪܨ ܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܩܡܬ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܟܠ ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܗܘ̇ ܦܬ ܓܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܩܪܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܣܢܝܬܐ̈ ܥܒ̇ܕ ܣ̇ܢܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܠܐ ܐܬ̇ܐ ܠܢܘܗܪܐ ܟܠ ܗܕܐ . ܐܝܕܐ ܗܝ ܕܝܢ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܓܝܪ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܥܩܒܘ ܘܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܕܡܥܡܕܢܐ . ܒܟܠܗ̇ ܚܪܥܘܬܐ XX65ܝ ܐܬܚܫܚܘ ܗܠܝܢ ܕܐܙܠܘ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܠܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗܘ . 6ܠܘܩܕܡ ܗܟܝܠ ܟܠ ܡܬܐܡܪܐ ܆ ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܕܐܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܢܣܥܘܪ ܘܢܐܡܕ̇ ܕܠܗܕܐ ܡܬܕܢܐ . ܕܟܕ ܕܟܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܬܥܝܪ ܒܢ . ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܥܕܪ ܦܐܪܐ ܕܐܚܪܝܬ ܡܢܗ̇ ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܒܝܚܘܬܐ ܢܣܝܒܕ̇ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܒܢܝܚܐ ܫܪܝܪܐ ܟܠ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܕܐ ܪܕܝܢ̈ ܕܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܕܥܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܣܥܪ ܘܡܬܦܪܣ ܕܒܬܟܬܘܫܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܘ̇ ܟܕ ܙܟܐ ܢܐܙܠ . ܟܠ ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܐܢܫ |ܕܪܚܡ ܠܐܘܪܟܣܛܐ ܐܘ ܠܗܢܝܘܟܐ ܘܠܩܘܢܓܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ ܠܘܩܕܡ ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܡܝܬܐ ܠܗܘ̇ ܟܠ ܡܠܘ ܐܢܘܢ ܠܡܝܐ . ܩ̣ܪܐ ܠܗ ܠܚܬܢܐ ܪܒ ܣܡܟܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܘܘܟ ܐܡܪܝܢ ܘܡܓܥܠܝܢ . ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܟܢܐ . ܟܠ ܠܘܬܗܘܢ ܩܪܒܝܢ̈ . ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܫܢܝܘ .
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܠܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܥܡܠܗ ܐ ܓܪܗ ܢܣ̇ܒ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܘܠܡܐ ܟܠ ܠܐ ܡܚܡܣܢ ܕܢܚܙܝܢ ܕܒܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ ܡܫܢܝܢܢ ܐܠܐ ܦ̇ܪܥ ܠܢ .
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܐܫܬܘܝ ܀ ܡܘܕܥ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܕܐܝܟܢܐ ܟܠ . ܐܦܢ ܥܬܝܪܐ̇̈ ܘܐܦܢ ܡܣܟܢܐ̈ . ܐܦܢ ܡܠܟܐ̈ ܐܦܢ ܡܟܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܝܢ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܚܒ̇ܟ . ܘܥܡܠܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠ ܟܕ ܠܐ ܫܩܝܠ ܢܣܝܢܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܕܗܒܐ ܠܐ ܡܟܢܫ .
Chrys:ComJohn1 XܒܝܢXܒܐ ܡXܠܐ ܝX ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܘ ܣܘܚܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܗܢܘܢ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܣ̇ܥܪ ܣܢܝܬܐ̈ ܣ̇ܢܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܠܐ ܐܬ̇ܐ ܟܠ ܥܡܝܩܐ . ܘܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܡܢܗ̇ ܕܬܐܪܬܐ ܕܒܛܫܝܐ ܡܣܬܥܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܟܬܒ ܓܝܪ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܟܬܒ̣ ܡܥܕܪܢܐ ܗܘ ܠܡܠܦܢܘܬܐ . ܟܠ ܡܬܟܬܫܝܢܢ ܘܡܙܕܝܢܝܢ ܚܢܢ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܗܘܐ ܣܡܝܟܝܢܢ .
Chrys:ComJohn1 ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܝ̣ܪ ܡܣܓܦܢܝܬܐ ܡܚܒ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗܝ . ܠܐ ܪ̈ ܓܝܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܣܦܩ .
Chrys:ComJohn1 ܫܘܥܒܕܝܢ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܡܚܪܪ ܠܢ . ܗܘ ܕܒܕܘܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܟܠ ܠܢ . ܘܥܡܢ |ܠܘܬ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܡܫܩܠ . ܘܡܢ XX134
Chrys:ComJohn1 ܝܘܡ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܬܫܢܝܩܐ ܐܝܬ ܘܡܣܡ X122 ܒܪܫܐ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܟܠ ܗܝ̇ ܕܦܘܢܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܝ̇ ܕܟܣܦܐ . ܠܐ ܫܠܝܢ ܡܢ ܗܝ̇ |ܕܣܐܒܢ
Chrys:ComJohn1 ܫܘܒܩܢܝܢ̈ ⁶ܚܛܗܐ ܗܢܐ . XX125 ܙܢܝܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܐܡܪ ܪ ܟܠ ܚܢܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܗܝܢ ܡܬܝܩܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܠܝܙ ⁵ܗܘ |ܡܢ