simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܡܠܟܘܬܐ . ܘܡܐܣܐ ܟܠ ܟ̇ܐܒ ܟܘܘܪܗܢ ܒܥܡܐ
BarKoni:Schol ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ
Eph:madChurch ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ
LiberGrad 14 ) ܥܠ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ
Ath:Inc ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ . ܟܠ ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ
Babai:BookUnion ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܕܐܬ ܠܕ
Eph:madFaith ܗ̣ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫ ܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܠܚܙܬܢ ܗܟܢܐ
ActsGregPirang : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ :
Nars:SancChurch ܘܦܪܩ ܥܡܡܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܡܠـܟ ܀ 74
Eph:madFaith ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ ܟܠ X X ܝ
Eph:madVirg ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈
Ath:ExposPs ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ . ܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ
JacSer:memElish ܩܡ ܢܦܪܘܥ ܗܘܐ ܟܠ ܚܘܒܬܗ̇̈ ܐܝܟ ܡܐ
P:John [AB] ܒܗܕܐ ܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܬܠܡܝܕܝ̈ ܐܢܬܘܢ
SevAnt:CathHom ܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫ̇ܒܚܝܢ . ܟܠ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܡܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ
P:Gal-Eph [AB] . ܘܫܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܬܚܝܬ ܪܓܠܘܗܝ̈
IsaacAnt:memHom ܫܪܝܐ ܘܫܘܝܐ : ܟܠ ܢܥܡܬܐ̈ ܡܫܡܥ ܠܟ
Shub:BookGifts ܐܬܚܪܪ ܇ ܡܢ ܟܠ ܫܘܥܒܕܐ ܕܩܛܝܪܝܐ̈ .