simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܘܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܕܙܘܥܘܗܝ̈ ܢܡܘܫ ܚܟܡܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܗܘܝܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ
Ps-JacSer:SyrSongAlex . . . ܚܫܟܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܫܬ ܓܫ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܚܟܝܡܐ̈ . : ܟܠ . ܪܒܐ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܫܬ ܓܫ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܡܬ . . . ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܘܐܝܟ ܕܒܢܚܬܐ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܐܐܪ ܘܟܢܫܝ̈ ܪܘܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ
P:3Macc [AB] . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ ܘܒܝܫܬܐ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܥܡܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܘܩܪܝܢ ܠܗܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ
Hom6thCent . ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܚܘܝ ܕܩܕܡ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܒܒܣܪ ܆ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܕ̇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Eph:madNativ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ ܚܘܒܠܐ ²¹ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܢܗ ]ܢܦܩܬ ²² ܟܠ ܚ̣ܙܬ ܕܟܣܐ ܒܗ ܝܘܡܢ ܐܫ̇ܬܠܡ ܢܕܪܗ̇ ܕܡܢ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ
JacSer:memNativ 179 ܥܠ ܗܝ ܕܐܬܝܬ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܠܡܡܠܠܘ 15 ܕܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܟܠ ܠܐ ܐܬܬܚܬܝܬ ܠܐ ܡܠܠܢܟ ܡܢ ܓܝܪ ܡܛܐ ܢܡܠܠܟ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ
JacSer:memTransfig 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦ ܟܠ ܠܟ ܬܘܪܒ ܠܕܢܩܦ ܠܟ ܒܢܩܦܗ ܕܡܐܡܪܟ ܬܐܪܒ ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ
JacSer:memJephDaught 45 ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܐܪܙܟ ܡܪܢ ܨܪ ܗܘܐ ܢܦܬܚ ܐܦܠܐ ܕܒܚܗ ܡܬܩܒܠ ܟܠ ܕܢܐܫܘܕ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܒܘܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܠܩܛܠܟ ܪܒܐ ܒܪ ܦܪܩ
JacSer:memSinWomLordForgav 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܢܬܠ ܟܕ ܠܐ ܡܡܐܢ ܛܘܦܬܐ ܟܠ ܢܥܬܪ ܡܢܗ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܒܥܝ ܚܛܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ
Nars:SancChurch : ܘܟܢܫܗ̇ ܨܐܕܘܗܝ ܘܙܪܥ ܒܐܕܢܝܗ̇̈ ܝܘܠܦܢ ܚܝܐ̈ ܀ 11 ܠܗܝ ܟܠ ܘܥܒܕܗ̇ ܕܝܠܗ ܀ 10 ܠܗܝ ܛܥܝܬܐ ܒܪ݇ܬ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܪܚܡ ܪܚ̇ܡ
MartOrient : ܝܝܐ . ܒܝ ܪܚ ܩܢXܘ ܩܕܝ ܡ ܒܫܬܐ ܘܥܣܪܝܝܢ ܒܕܝܘܢܝܐ̈ ܟܠ ܕ ܡXܝܢ̈ ܡܘܕ̈ ܝܝܐ ܘܢܟܝܐ̈ . ܘܝܘܡܝXXܘ̈ ܕ ܝܫ̣Xܝܘ ܒXܘ
Denḥ&AḥudTagr:Acts : ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܝܓܝ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܢܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠܝXܘܘܢ X ܟܠ ܩܕܡ ܐܠܝܗܐ ܩܥܕ ܘܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ· ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Eph:madAbrKid&JulSaba X -- . ܢ̇ . ܝX ddX . · X1ܢ . ܝX ddܝ dd 8·10dd· X0ܝX X . X ܟܠ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܥܒܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܝܬ ܠܡܘܙܦܘ ¹⁷ X --⁸ܢܟܐ
SevAnt:madHym X ܆ ܘܠܦܘܡܐ̈ ܕܝܠܢ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܕܝܠܟ X ܡܠ̣ܝ ܒܝܒܘܬX ܡܢ ܟܠ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܠܫܢܐ ܡ̇ܡܠ ܗܘܐ . ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ
Eph:madFast XX ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܙܟ̇ܐ ¹0ܐܢܫ ܠܗ̇ܘ ܕܒܦܐܪܐ ܙܟܝܗܝ ¹¹ܠܐܕܡ ܟܠ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܙܟܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܘ ܚܘܝ X ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܒܨܘܡܐ ܙܟ̇ܐ
JacSer:memHomCreat ܀ ܐܠܘܐܝܬ ܗܘ ܦܘܡܐ ܠܫܡܫܐ ܘܨܒܐ ܢܡܪܚ : ܝXX60 10ܢܐܡܪ ܟܠ ܠܦܘܡܐ ܕܫܠܗ ܒܝܬܐ : ܡܫܥܒܕ ܡܐܡܪܟ ܢܬܡ̇ܠܠ ܒ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ
Babai:BookUnion ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܂ ܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܃ ܠܐ ܩܕܡܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ