simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗ̣ܘ : ܘܕܝܠܝ ܐܡ̇ܪ ܒܗܦܟܐ ܕܐܒܝ ܟܠ ܕܝܢ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܐ ³¹²ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܚ .
Tim1:Epist ܚܝܐ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ . ܩ ܡܠܝܠܐ ܘܠܐ ܚܝܐ : XXX ܚܝܐ ܟܠ ܘܚܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . |X 161b|ܘܟܠ ܡܠܝܠܐ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ .
Tim1:Epist ܐܘܣܝܐ 14ܠܡ ܡܣܬܒܪܐ̣ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ . 15ܘܥܠ ܟܠ ܟܕ ܡ̣ܢ ܕܝܠܝܘܬܐ̈ ܡܝܩܢ 13ܬܚܘܒܐ̈ ܡܕܡ ܕܐܘܣܝܐ̣ ܗܟܢܐ .
Tim1:Epist ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܢ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܐܢ ܡܪܘܬܐ̈ . ܘܐܢ ܟܠ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ .
Tim1:Epist ܕܝܢ ܚܝܘܬܐ̣ 12ܡܢܦܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܒܪ ܟܠ ܠܡܢܦܫܐ ܡܕܡ ܡܚܘܝܐ 11ܟܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ̣ ܚܝܘܬܐ .
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܕܐܦܠܐ ܫܘܠܡܐ ܕܝܠܗܝܢ ܫ̇ܠܡ ܂ ܕܐܡܪ ܕܢ ܐܝܟ ܟܠ ܐܦ ܫܘܠܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܕܝܥܐ ܗ̣ܝ 0ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܢܟܝܢܝܢ̈ . ܐܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . 11ܚܢܢ ܓܝܪ ܟܠ ܕܝܢ 9ܕܝܠܢ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܚܣܝܘܬܟ ܆ ܢܛܝܪܘܬܟ 10ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܆ ܫܢܐ ܠܗܠ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܕܪܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ̣ ܘܐܦܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܟܠ , 17ܘܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܡܪܐ ܘܐܠܗܐ |X 130|ܕܥܠ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܚܕ ܟܝܢܐ̣ ܐܘ |L 291b|ܚܕ ܩܢܘܡܐ 17ܡܘܪܥ ܗ̣ܘܐ . ܟܠ ܚܕܐ 15ܒܡܘܙ ܓܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡܪ̣ ܚܕܐ ܒܡܘܙ ܓܐ ܆ 16ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܦܓܪܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ 2
Tim1:Epist ܢܨ̇ܐ ܘܢܬܟܬܫ . 3 , 7|M731b|ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܛܠܐ ܟܠ ܘܕܚܝܠܐ̈ : ܘܨܝܕ ܐܒܐ ܘܨܝܕ ܝܬܗ| ²⁷²ܩ |X 210ܘܨܝܕ
Tim1:Epist ܘ̣ܫܠܝܛܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܟܢܫܝܢ . XX ܘܐܦܠܐ : XXXX1ܐܦܠܐ X ܟܠ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ 20ܕܒܫܡܝܐ ܘܕܒܐܪܥܐ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪ ܝܐ 21ܐܚܝܕ
Tim1:Epist ܢܗܘܐ ܒܟܪܣܐ ܕܒܬܘܠܬܐ : ܘܗ̇ܘ 31ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܠܗ ܒܪܝܬܐ ܟܠ |ܩ |O 71ܕܥܒܕܐ ܢܣ̣ܒ : ܘܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ 30ܗܘܐ̈
Tim1:Epist ܒܪܝܐ ܥܒ̣ܕܐ ⁵⁹⁶ܗ̣ܘ . ܫܪܝܪܐ ܗ̣ܝ ܦܪܘܛܐܣܝܣ . ⁵⁹⁷ܘܠܐ ܟܠ ܗ̣ܘ . ⁵⁹⁵ܕܓܠܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ |X 162b|ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . 7 , 4ܠܐ
Tim1:Epist ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܡܗܕܪ : 10ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܡ̇ܢ ܒܡܦܪ ܓܘܬܐ ܟܠ . 1 , 2ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |ܩ |T 152ܕ ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܓܢܣܐ̈ ܕܝܢ ܘܐܕܫ̇ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ , O 67b|ܩ|T 155 ܟܠ ܕ ܓܢܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܐܕܫ̇ܐ ܒܟܠܗܝܢ ܩܛܓܘܪܝܣ̈ 35ܐܝܬܝܗܘܢ :
Tim1:Epist ܣܡ̣ܬ ܬܚܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ . 3 , 53ܘܡܫ̇ܠܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܟܠ ܟܠܠܬܝܗܝ ܇ ܘܐܫܠܛܬܝܗܝXX ³ܒܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝ . Xܝ̇ܟ :
Tim1:Epist |M 812b|ܣܘܘܚܐ ܐܪܐ ܡܫ . ܝܢ 33ܝܠܕܐ ܗ̣ܘ ܡܫ . ܡ ܪܪ ܓܬܐ . ܟܠ ܡܫ . ܡ ܪܪܚܡܬܐ . ܟܠ ܪܚܡܬܐ ܕܝܢ ܝܠܕܐ 32ܗ̣ܝ ܡܫܡ ܪܪ ܓܬܐ :
Tim1:Epist ܡܠܬܐ ܕܝܢ⁵²⁵ ܘܪܘܚܐ ܫܘܐ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̣ܘ ܕܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܗܘ̈ ܟܠ 17ܬܘܒ ܕܝܢ̣ ܐܢ ܝܫܘܥ |X 157b|ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ :
Tim1:Epist |M706b|ܥܒ̣ܪܐ ܕܝܢ ܡܡܠܝܢܐ ܕܣܘܢܩܢܐ ܕܡܪܗ ܐܝܬܘܗܝX . ܟܠ ܓܝܪ ܒܪܢܫܗ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ X³ܐܝܟ ܡܠܬܟ :