simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܒܫܘܓܢܝܐ ܐܘ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܝܠܗ ܟܠ Xܝܐܬܬܚܬܝ : ܟܕ ܢܛ̇ܪ ܠܟܝܢܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܗ̇ܝ ܕܠܥܢ⬩ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܘܓܝܪܐܡܪܝܢ̈ ܗܘܝܢ : ܕܒܫܘܢܝܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܐܠܗܘܬܗ : ܟܠ ܕܢܗ̣ܘܐ ܐܟܘܬܢ ܐܬܬܚܬܝ : ܟܕ ܢܛ̇ܪ ܠܟܝܢܗ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡܢ Xܝ
SevAnt:LuqJul . ܕܟܕ ܪܕܝܢ̈ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܢ ܙܒܢ ܗܘܘ ܡܠܦܝ̈ ܪܙܐ̈ ܟܠ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܘܠܐ ¹0ܝܩܘܕܘܬܐ · ܗܟܝܠ ܐܘ ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܒܪܬ ܩܠܐ ܢܒܝܐܝܬܐ ܕܐܪ ܡܙܥܩܐ . . ܕܐܢ : ܢܛܫܐ : ܟܠ ܙܕܩ ܕܢܝܬܐ . ܘܠܐ ܐܡܐܢ ܘܠܐ ܪܥܠ . ܡܢ X X XXܕܐܠܗܘܬܐ ܚܙܝܬ
SevAnt:LuqJul . ܗ̣ܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܡܕܒܪܢܝܬܐ . ܕܝܠܗ ܟܠ : ²ܒܝܬ : ܩܒܘܪܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܡܚܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܐܝܬܘܗ ܝ X 1X0ܒܟܝܢܐ ܠܐ ܡܓܫܡܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ . ܗ̇ܘ ܟܠ ܡܫܡ[ܠܝܬܐ ܡܚܝܕ ܗܘܐ . ]ܘܠܐ ²[ܡܬܦܠܓ ܒܕܡܠܐ ܡܢܗ
SevAnt:LuqJul . ܘܗ̣ܘ : ܘܐܦ : ܩܕܝܫܐ : ܝܘܚܢܢ : ܐܠܦ ܐܢ : ܓܝܪ : ܘܒܝܕ : ܟܠ ܐܬܥܠܝ ܗ̇ܘ ܡܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܠܐ ܡܢܗ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܩܪܒ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܠܦܓܪ X -X X ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐ ܫܟܝܚ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܩܪܒ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܠܦܓܪ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܗ̣ܘ ܟܠ ܡܘܬܐ ܗܢܐ . ܐܢܗܘ ¹⁵ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐܬ ܫܟܝܚ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܩܪܒܐ ܗܘܬ ܡܝܘܬܘܬܐ ܠܦܓܪܐ . ܥܕܡܐ ܝܝ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܐ ܗܢܐ . ܐܢ ܒܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐܬ ܣܝܡ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܩܪܒܐ ܗܘܬ ܡܝܘܬܘܬܐ ⁵ܠܦܓܪܐ . ܥܕܡܐ ܟܠ ܡܘܬܐ ܗܢܐ . ܐܢܗܘX ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐܬ ܣܝܡ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܝܛ ܗ̣ ܕܡܨܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܒܓܙܪܗ ܕܟܪܐ . ܘܢܕܪ ܠܗ ܘܕܒ̣ܚ ܟܠ ܠܕܒܚܬܐ . ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:LuqJul . ܘܡܣܝܒܪ ܚܫܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܪܡ ܡܢ ܚܫܐ̈ . ܟܕ ܠܘ ܒ ܗ̇ܝ · ܝܬܘܗܝ ܟܠ ·ܠܐ ܫܘܪܝ . ܪܒܐ ܕܝܢ ܒܩܘܡܬܐ ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܡܫܡܠܝ
SevAnt:LuqJul . ܙܕܩ̇ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܢܥܩܒ . ܘܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܢܚܪܪܗ̇ X ܟܠ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܘܟܠ ܐܚܝܕ . ܘܡܢ ܟܝܢܗ ܐܝܬ ܠܗ ܙܟܘܬܐ ܥܠ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ¹⁰ܥܒܕ ¹¹ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܫܘܪܝܐ . ܕܟܕ ܘܢܩܒܐ ܥܒ̣ܕ Xܢܘܢ ܟܠ ܡܩܕܡܐ ܗܘܐ ܪܡܝܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܕܡܩܕܡ XXXXX X ܪܥ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܚܢܢ ³ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܠܢ ܗ̣ܘ ܟܠ . ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܩܦܢܢ ²ܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܓܠܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܫܘܠܡ
SevAnt:LuqJul . ܠܐ ܕܝܢ ܪܚܝܒ ܡܢ ܡܕܡ ܣܟ . ܗܟܢܐ ]ܘܛܘܒܢܐ ¹[ܕܘܝܕ : ܡܙܡܪ ܟܠ ܒܟܠ ܕܘܟ . ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܟܝܢܐ . ܡܠܐ ܓܝܪ ܡܢܗ
SevAnt:LuqJul . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ¹0ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ . ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܣܝܡ ܟܠ ܥܕ ܠܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܢܨܒܐ ܗ̣ܘܐ . ܡܨܛܒܐ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܕܢܫܡܠܐ
SevAnt:LuqJul . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܩܢܐ ܟܠ ܠܫܠܝܚܐ ܟܕ ܟܬܒ ܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ . ܥܠ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܠܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ⁸ܐܬܥܠܝ ܠܗ ܠܥܠ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܚܒܠܐ . ܘܠܐ ܡܣܟܝܢ ܟܠ ܡܢܗ . . - . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ . ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܕܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܡܚܐ