simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ¹ܗܪܛܝܩܐ . ܘܢܙܘܥ ܕܢܐܡܪ ܕܕܚ̣ܠ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܘ ܐܝܟ ܟܠ . -- ⁸ܝXX -- ⁸ܗ̣ܘܐ . ܝX --⁷ܗܠܝܢ X --⁶ܕܒܓܪܐ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ Xܓܝܪ ܕܐܬܥܒܕ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܦ ⁷ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܚܒܠ ܟܠ ܐܦ ܒܟܬܒܐ ܕܫܬܐ ⁵ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ . - .
SevAnt:LuqJul ܟܠܗX . --⁸ܡܬܩܕܡܢܝܬܐX . --⁷ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܟܠ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܢXẌ . 1ܩܢ̇XXܝXܢ̇XX-- .
SevAnt:LuqJul ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܝܘܬܬܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܗܘ XXX X X ܟܠ ¹⁴ܕܝܢ ܟܝܢܢ ܕܝܠܢ ܬܚܘܡܗ ܡܚܘܐ . ܟܕ ܡܣܝܟ ܟܢܝܫܐ ܐܟܚܕܐ .
SevAnt:LuqJul ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܦܣ̇ܩ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܐܟܬܒܬ ܟܠ X[ܪܗܛܢ̈ . ܘܐܢܫܝܬܐ̈ ܡܬܦܣܩܢ ܡܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܩܒܠܝܢ . ܢܦܢܐ ܦܬܓܡܐ . ܠܡܐܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܟܠ ܐܢܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܐܢ ܡܦܪܫ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܡܫܐܠ ܐܢܐ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ XXX X ܢܘܟܪܝܐ ܕܡܬܩܪܒ ܠܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ³ܡܬܚܒܠ ܘܐܢ ܒܝܬ ܟܠ ܢܦ̣ܩ ܡܢܝ . ܡܗܒ ܝܗܒܬ ܘ ܡܣܒ ܢܣܒܬ . ܐܥܒܪܬ ܘܠܐ ܐܬܬܥܒܕܬ .
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܐܦܢ ܪܒܘ ܚܫܝܢ̈ ܢܣܝܒܪ ܦܓܪܐ . ܗܟܢܐ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܟܠ ܪܥܝܢܐ . ܒܗ̇ܝ XXX X ܕܡܟܝܠ ܡܩܠܝܢ ܚܢܢ ¹ܥܠ ܒܝܫܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܐ ܪܒܘ̈ ܒܝܫܢ̈ ܢܣܒܘܠ ܦܓܪܐ : ܗܟܢܐ ܩ̇ܢܝܐ ܢܦܫܐ ܟܠ . ܒܛܘ ܕܨܒܝܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܟܝܠ ܢ̇ܩܠܐ ܥܠ ܒܝܫܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܣ̇ܒܠ ܟܠ ¹¹ܡܗܝܡܢ . ܟܘܠ ¹²ܡܣܒܪ ܟܠ ¹³ܡܣܝܒܕ̇ ܚܘܒܐ ܠܐ ܟܠ . ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܒܝܫܬܐ . ܠܐ ܚ̇ܕܐ ܒܥܘܠܐ . ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ .
SevAnt:LuqJul ] ¹ܢܒܝܐ ²[ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ ܘܕܐܬܩܛܠ : ܠܘ ܠܒܪ ܝ XXXXܡܢ ܟܠ ܕܢܝܐܝܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܠܬܐ ܐܫܠܡܬ : ܫܢܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܠܘ ܒܩܛܠܐ .
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܕܡܬܚܫܒ ܒܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܘܕܐ . ܘܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܘܠܝܐܝܬ ܟܠ ܩܢܐ . ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐܐܫܬܚܠܦ ܠܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܗ̇ܘܐ ¹¹ܚܝܒܐ ܠܚܛܝܬܐ . ܕܝܢ ܩ̇ܪܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܟܠ ܠܗ ܗܟܢܐ . - . ܣܢܝܩ ܗܟܝܠ ܥܠ ܕܒܚܬܐ ܕܚܠܦ ܚܛܗ̈ ܕܝܠܗ .
SevAnt:LuqJul ܚܕ ܡܢ ܩܦܠܐܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܣܝܡܝܢ ܒܗ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ ⁷ܡܢ ܐܠܗܐ X 0ܝ X X ܗ̣ܘ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܟܠ ܕܫܐܠܬܐ ܡܪܟܒ . ܘܐܝ̣ܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܫ̇ܐܠ ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܡܚܘܬܐ ܗܟܝܠ ܐܘ ܢܓܕܐ ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚܡܝܢܐ ܐ ܟܠ ³ܟܕ ܟܬ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܦܬܝܐܝܬ . ܟܬܝܒ ܠܝ ܠܘܬܗ ܗܠܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܕܐܒܕ ܐܒܕܢܐ ܦܪܘܩܝܐ : ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܓܢܣܐ ܟܠ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐܝܬ : ܐܝ̣ܟ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܛܠܢܝܬܐ̈ ܘܒܛܘܦܣܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ X X X ܕܡܢܗ ܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ . . - . ܐܬܚܘܝܬ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܩܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܘܡܢܗ ܝ̇ܙܦ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܡܬܙܝܥX ܘܚܝ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܚܕܪܝܗܘܢ̈ ܐܣܛܘܐ̈ . ܒܬܐ̈ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܝܘܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܝܘܬܐ . ܟܕ ܚܫܟ ܐܬܪܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܐ .
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܕܐܬ̇ ܥܠ ܒܠܗ ܡܡܠܠ ܒܠܫܢܗ . ܐܠܐ ܒܪܡ ܟܕ ܒܗ ܒܗܢܐ ܟܠ ܡܢܘ ¹ܡܢ ܐܠܦܗ̇ ܠܗܕܐ ܫܢܝܘܬܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܚܘܫܒܐ .