simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܫ̇ܩܠ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ ܘܠܐ ܡ̣ܦܢܐ ܠܗ ܟܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܀ ܒܨܠܩܬܗܘܢ̈ . . . .
SevAnt:CathHom ܡܐ ܓܝܪ ܕܠܥܠ ܡܢ ܣܘܢܩܢܟ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܟ . ܟܠ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܡܬܥ̇ܛܦ ܐܢܬ ܘܠ̇ܒܫ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ 1ܕܝܠܟ .
SevAnt:CathHom ܩܪܨܐ ܟܡܢ ܝܠܘܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܇ ܒܨܠܝܒܐ ܟܠ XX ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐܝܬ ܡܣ : ܬܒܪ ܗܘܐ ܇ ܡܢ ܐ .
SevAnt:CathHom ܚܕ ܒܚܛܝ̣ܬܐ ܕܝܠܗ ܢܡܘܬX . ¹⁵ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ . ܐܦ ܟܠ ܐܒܗܐ̈ ܚܠܦ ܒܢܝܐ̈ ܇ ܘܒܢܝܐ̈ ܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܚܠܦ ܐܒܗܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܇ ܕܠܝܬ ܒܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܕܟܪ ܠܟ ܇ ܒܫܝܘܠ ܕܝܢ ܡ̣ܢܘ ܢܘܕܐ ܠܟ ܟܠ ܀ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܇ ܕܐܡܝܪ ܒܕܘܟ ܒܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ . ܠܐ . ܥ . ܒܝܕܐ ܟܝܬ . ܘܕܠܐ . ܕ̇ܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܐܚܪܢܐ ܇ ܐܦܠܐ ܒܡܕܡ ܡܥ̇ܠܝ ܐܘ ܥ̇ . ܒܪ ܠܥܠ ܀ ܐܝܢ ܐܡ̇ܪ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܦܢܩܝܬܐ ܗܕܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ ܚܛܝܐ . X XXX ܟܠ ܘܠܪܘܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܢ .
SevAnt:CathHom ܕܢܛܪ ܢܬܣܐ . ܐܡܝܢ ܀ XXXXX Xܘ . - XXܘX « ܡܐܡܪܐ̈ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܢܥܒܪ ܘܢܬܬܒܥ . . . . ܟܬܒܢܢ ܒܐܝܕܝܢ̈ ܒܫܢܬ ܐܢ-ܐ .
SevAnt:CathHom ܕܩ̇ܪܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܆ ܢܨܠܐ Xܠ ܟܬܘܒܐ ܡܣܟܢܐ . ܘܥܠ ܡܪܗ . ܟܠ ܡܢ ܒܬܪܗ . . . . . ܢܢ̇ܛܪ ܣܬܪܐ ܪܒܐ ܕܨܠܝܒܗ ܡܢ ܒ̣ܝܫܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܒܪܐ ܆ ܕܝܠܗ̇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܗܟܝܠ ܫXܒX ܐܢܪ ܆ ܡܢ ܫܡܐ̇ ܩܛܘܩ̣ ܗ̇ܝ ܕܫ̣̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ .
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܪܝܫܐ ܘܡܪܐ ܕܒܝܬܗ ܆ X ܚܠܦ ܘܠܡܢܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܟܠ ܆ ܠܡܚ̇ܣܢܘ ܡܛܠܬܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܢܐ .
SevAnt:CathHom ܡ̇ܝܢ ܓܝܪ ܕܩ̇ܪܐ ܒܗܘܢ ܆ ܡ̇ܐܬ ܡ̇ܢ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ : ܗ̇ܘ ܟܠ ܇ ܒܝܕ ܥ̣ܡܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̣ܒܩܘ ܒܡܟܬܒܢܘܬܗܘܢ̈ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ . . . . ܕܢܫܩܘܠ XXX ܡܠܬܐ ܕܦܣܩܐ ܕܐܠܗܐ ܢܥܒܪ ܘܢܬܬܒܥ ܟܠ ܒܩܠܝܬܐ ܕܦܐܛ-ܪܝܪ . ܘܟܠ ܕܨ̇ ܒܐ ܢܩܪܐ ܒܗ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ .
SevAnt:CathHom Xܢ ܓܝܪ ܕܡܬܩܫܛܐ ܠܘܬܗ ܬܪܥܝܬܐ ܗ̇ܝ Xܝܡ̇ܬ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܟܠ ܢܒܝܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩ̣ܘܪܒܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܡܫ̇ܚܠܦ ܒܡ̇ܢܬܐ ܡܕܡ ܠܕܘܓܡXܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܟܠ ܣ̇ܦܩܐ ܗܕܐ ܇ ܕܬܚ̇ܘܘܗܝ ܠܗܢܐ ܡܚܪܪܐ ܡܢ ܓܘܕܦܐ ܕܥܠ ܒܪܐ .
SevAnt:CathHom ܒܘܟܪܐ . ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܚܝܬ ܠܟܠ ܒܘܟܪܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܟܠ ܕܝܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ . ܘܢܗܘܘܢ ܠܘܝܐ̣̈ ܠܝ . ܠܝ XX ܓܝܪ .
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘܝܢ ܆ ܟܕ ܠܟܠܢܫ ܨ̇ܒܝܢ ܕܢܐܬܪܘܢ ܀ XܝXX XX 10ܠܗܠܝܢ ܟܠ ܠܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ ܆ ܡܫ̇ܝܢܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐܢܫ . ܠܟܠܢܫ ܓܝܪ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܦܐܪܐ ܆ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܦܪܐ ܠܐ ܝ̇ܥܝ . ܟܠ ܐܬ̣ܬ ܇ ܐܦ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܣܒܝܪܘܬܐ ܛܢܦܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟ̣̇ܠܐ̇ ܐ̇ܟܠ ܆ ܡܬܛܡܐܐ . ܘܡܣ̇ܬܝܒ ܟܠ ܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܘܕܟܬܝܒܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܐܝܬXܗܝ ܗܘܐ ܕܘܒܪܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܒܪܐ ܆ ܕܝܠܗ̇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗ̇ ܟܠ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܕܫ̣̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ .