simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܬܝܕܥ ܡܪܐ ܕܥܠ ܟܠ . [X]ܬܘܒ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܠ ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ : ܠܐ ܒܠܚܘܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܡܠܟ ܫܠܡܗ ܥܠ ܟܠ ܇ ܒܕ ܫ̣ܪܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܡܪܡ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܡܛܠ ܕܩ̇ܒ̣ܠX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܫܘܠܛܢܐ ܝXX 11ܥܠ ܟܠ ܐܚܝܕ ܆ ܐܡܬܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܘܝ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܡܢ ܕܠܡܣܥܪ ܟܠ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܘܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܟܠ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܫܥܒܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܗܘܢ ܘܡ̇ܥܒܕ ܒܗܘܢ ܟܠ ܐܝܟ̈ ܨܒܝܢܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܚ̇ܒܠܢܐ . ܘܗܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܡܫܚܐ ܝܗܝܒ ܠܗܘܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܝܢ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܐܟܡܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܢ̇ܩܝܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܠ ܇ ܚܒܘܫܐܝܬ ܟܠ ܐܝܩܪܝܢ̈ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܚܝܠ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܬܪܫܡܢ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܚܫܡܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܠ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܢܦܝܫ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܡܠܝܘܬܗ ܕܫܒܪܐ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܬܢ̇ܚܬ ܓܒܪܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܐܕܝܢ . ܕܒܕܓܘܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܥܡ ܫܒܪܘܬܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܬܝܬܘܢ ܠܕܘܟܪܢܝ