simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܥܡܗ . ܟܠ ܠܡ ܕܒܡܫܝܚܐ ܥܡܕܬܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܓܠܝܢܐ̈ ܡܩܒܠܝܢ . ܟܠ ܐܪܙܐ̈ ¹ܓܝܪX ܐܬܘܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܟܠ ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܙܩܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܫܘܠܛܢܐ ܝXX 11ܥܠ ܟܠ ܐܚܝܕ ܆ ܐܡܬܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܪܢ ܐܠܗܐ : ܟܠ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ : ܟܠ ܟܪ ܕܡ̇ܥܒܕܐ Xܣܥܘܪܘܬܗ̇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܡܠܝܘܬܗ ܕܫܒܪܐ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܬܢ̇ܚܬ ܓܒܪܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܫܡܝܐ ܆ XXܐܠܐ ܟܠ ܕܥ̇ܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ XܢX ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ¹ܕܨܥܝܪ ²ܡܢ ܟܠ ܡܘܬܝܢ̈ ܇ ܘܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܕ ܗܢܐ ܐܗܦܟܘ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܠ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܢܦܝܫ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܘܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩ ܇ ܐܢ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܒܣܪܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܕܐ ܇ ܒܕ ܟܠ ܡܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܗܘ̇ܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܗܘܢ ܘܡ̇ܥܒܕ ܒܗܘܢ ܟܠ ܐܝܟ̈ ܨܒܝܢܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܡܐܢ ܥ̇ܗܢ ܠܬܫܡܫܬܐ