simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ : ܒܚܟܡܬܐ ܟܠ ܠܗ ܡܢ ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܕܥ ܡܪܐ ܕܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܚܟܝܡܐ ܆ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܇ ܟܠ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ : ܫܒܝܚ ܡܢ ܟܠ ܘܪܡ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܒܕ ܫ̣ܪܐ ܣܝܓܐ ܕܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܒܒܣܪܗ ܟܠ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܢ ܕܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܗܢܐ ܕܐܡܠܟ ܫܠܡܗ ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܡܛܠ ܕܩ̇ܒ̣ܠX ܥܠܘܗܝ ܗܫܐ ¹ܨܥܝܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܫܝܛ ܟܠ ܗܕܐ ܠܡ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬ ܕܪܓܐ ܗ̇ܘ ܡܥܠܝܐ ܕܡܪܡܪܡ ܠܥܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܚܝܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܩܒܠ ܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܒܝܕXX ܨܠܝܒܐ ܕܥܠ ܟܬܦܗ ܟܠ ܇ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܬܚܘܐ ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝXX 11ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܇ ܘܨ̇ܝ . ܒ ܫܠܡܐ ܠܟܠ : ܠܪܚܝܩܐ̈ ܘܠܩܪܝܒܐ̈ : ܟܠ . ܘܐܢܗܪ ܢܘܗܪܗ ܓܐܝܐ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܇ ܘܐܘܝ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܘܐܝܟ Xܕܠܝܘܬܪܢܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܇ ܐܘ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܕܠܝܠܘܬܐ ܐ̇ܝܬܝ ܠܗܘܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܡܬܥܘܟ ܗܘܐ ܡܢ ܕܠܡܣܥܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܡܠ̣ܟ ܠܢXܝ ܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܟܠ ܕܡܘܬܐ ܇ ܘܩ̇ܝ̣ܣ ܐܢܘܢ ܠܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ̈ ܨܒܝܢܗ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܠܛܘܦܣܐ ܕܦܓܪܗ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܟܠ ܆ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܟܣܐ ܒܗܘܢ ܘܡ̇ܥܒܕ ܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟܐ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܇ ܩܛܠܐ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܣܬܥܪܐ ܟܠ ܠܡܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ . ܠܡܐ ܟܝ ܡܢ ܕܡ̇ܐ ܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܡܚ̇ܒܠܢܐ . ܘܗܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܝܢ : ܕܩܢܝܢ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ . ²ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܟܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܥܒܘܕܐ ܚܟܝܡܐ ܇ ܒܬܚܘܡܐ ܡܡܫܚܐ ܝܗܝܒ ܠܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܕܪܓܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܢܨܦܐ ܒܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ X ܚܢܢ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܢ̇ܩܝܦ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܬܘܕܝܐ ܇ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܩܝܡܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܡܩܘܝܢܝܬܐ ܇ ܐܟܡܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܩܪܝܢ̈ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܇ ܐܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܇ ܚܘܝ ܟܠ ܩܝܡܬܐܐܬܝܗܒ ܠܗ . ܒܝܕ ܗ̇ܝܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܟܠ ܇ ܚܒܘܫܐܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗܢܐ ܕܐ̇ܣܪ ܠܟܠܢܫ ܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܠܥܡܐ ܟܠ ܡܠܬܐ ܆ ܘܐܚܪܬܐ ²ܥܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܚܝܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܠܚܫܡܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܪܒܝܢܢ . ܚܫܡܝܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܟܠ ²ܕܢܣܥܘܪ ܐܢܝܢ ܇ ܘܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܠܒܢ ܢܬܪܫܡܢ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܢܦܝܫ XXܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܝܪܢ̈ ܠܢ ܕܗܟܘܬ ܟܠ ܡܠܬܐ ܇ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܪܐ ܕܬܬܪܢܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܬܩܢܢܐ ܕܟܠ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܢܬܢ̇ܚܬ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܇ ܠܡܫܘܫܛܘܬܗ ܠܘܬ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܟܠ ܡ̇ܟܬܒܐ ܒܬܪܗ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܗ ܕܫܒܪܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܥܡ ܫܒܪܘܬܢ ܬ̣ܪܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܘܠܦܘܬ ܟܠ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܗ̣ܘ ܦܫ ܡܢXX0 ܚܘܪܩܢܗ ܕܨܐܕܝܢ . ܕܒܕܓܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܫܬܝܬܘܢ ܠܕܘܟܪܢܝ . ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܕܝ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܟܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ