simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡ ܕܒܡܫܝܚܐ ܥܡܕܬܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܒܫܬܘܢ . ܘܬܘܒ : ܡܝܬܬܘܢ ܟܠ ܕܡܢ ܓܘ ܥܘܒܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܆ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܥܠ ܩܝܡܬܢ ܕܥܡܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܪܙܐ̈ ¹ܓܝܪX ܐܬܘܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܛܘܦܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܕܐܝܠܝܢ ܟܠ ܠܘܬ ܪܫ ܛܘܦܣܗ ܚ̇ܐܪ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܪܙܐ̈ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܡܩܒܠܝܢ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܙܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܦܠܓ ܠܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܆ ܟܠ ܆ ܐܠܐ ܐܝܩܪܗ ܕܦܪܘܩܢXX ܕܡܢ ܥܠܬ ܗܠܝܢ ܩܫܐ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܚܝܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܩܒܠ ܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܒܝܕXX ܨܠܝܒܐ ܕܥܠ ܟܬܦܗ ܟܠ ܇ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܬܚܘܐ ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝXX 11ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܆ ܐܠܨܐܝܬ ܒܚܘܕܬܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܢܛ̣ܪ ܥܕܢܐ̈ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܪܢ ܐܠܗܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܪ ܕܡ̇ܥܒܕܐ Xܣܥܘܪܘܬܗ̇ ܇ ܡ̇ܥܪܩܐ ܘܡܛ̇ܠܩܐ ܠܗ̇ ܟܠ ܕܡܨ̇ܡܚ : ܛ̇ܪܕ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ ܆ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܢܬܢ̇ܚܬ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܇ ܠܡܫܘܫܛܘܬܗ ܠܘܬ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܟܠ ܡ̇ܟܬܒܐ ܒܬܪܗ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܗ ܕܫܒܪܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܘܐ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܟܠ ܗܘܐ ܟܠ ܕܐ̇ܡܪ ܠܝ : ܡܪܝ : ܥ̇ܐܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆ XXܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ³ܘܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܝ ܇ ܝ· X16 ܟܠ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪ : ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ XܢX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܘܬܝܢ̈ ܇ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܓܘܝܢ ܣܘܪܚܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܓܙܪ ܟܠ ܫܦܝܪ ܡܫܬܒܩ ܗܘܐ ܠܡܩܒܠܘ ܚܫܐ ܕܨܠܝܒܐ : ܗܘܐ ¹ܕܨܥܝܪ ²ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܪܥܝܢ̈ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܐܬܒܝܬܝ ܠܗ ܟܠ ܕܪܘܚܐ ܟܠܝܠ ܆ ⁵ܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܝܕ ܗܢܐ ܐܗܦܟܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇ ܘܚ̇ܣܠ ܝܬܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܬܪܣܝܬܐ ܟܠ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝ̇ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܢܦܝܫ XXܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܝܪܢ̈ ܠܢ ܕܗܟܘܬ ܟܠ ܡܠܬܐ ܇ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܪܐ ܕܬܬܪܢܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܬܩܢܢܐ ܕܟܠ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܐܟܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܠ ܗܟܢܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝܡܐ ܗܘ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܕXX ܒܙܒܢܗ̇ ܬܗܘܐ ܇ ܝܬܝܪ ܡܬܚܘܐ ܟܠ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܟܝܢܗ ܘܒܬܚܘܡܗ : ܐܝܟ ܦܘܣܩܢ ܥܒܘܕܗ : ܟܬܕ̇ ܟܠ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܇ ܐܒܕܬ ܕܝܠܝܬܗܘܢ ܇ ܘܗܘ̣ܘ ܢܘܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܠܗ ܡܢ ܒܣܪܗ ܚܢܢ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ ܇ ܕܠܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝX ܟܠ ܪܫܐ ⁴ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܐܦ ܠܢ ܙܪ . ܩ ܇ ܐܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܗܘ̇ܝܐ ܆ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܦܬܟܐ̈ ܟܠ ܕܟܠ ܇ ܘܐܢܫ ܐܚܪܝܢXX ܠܐ ܡܫܘܬܦ ²ܠܗ ܒܡܪܘܬܐ ܗܕܐ ܇ ܒܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ̈ ܨܒܝܢܗ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܠܛܘܦܣܐ ܕܦܓܪܗ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܟܠ ܆ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܟܣܐ ܒܗܘܢ ܘܡ̇ܥܒܕ ܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܐܢ ܥ̇ܗܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܆ ܒܕ ܠܘ ܓܝܪ ²ܕܢܦܠܝܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܓܒܝܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܐ̇ܝܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ . ܠܘ ܓܝܪ