simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ . ܟܠ ܡܕܡ ܫܚܝܡܐ ܗܘ
PhiloxMab:Disc ܖܓܝܓܬܐ̈ ܕܟܪܣܗ . ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܝܬܝܪܐ
PhiloxMab:Disc ܠܗܕܐ ܕܢܐܟܘܠ . ܟܠ ܣܘܥܪܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܣܛܪ
PhiloxMab:Disc ܕܡܘܠܝܐ ܕܣܘܢܩܢܝ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܗܒܬܝ ܠܝ
PhiloxMab:Disc ܠܥܠܡܐ ܘܠܢܝܚܘܗܝ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ
PhiloxMab:Disc ܟܪܣܐ ܙܥܘܪܬܐ . ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܟܕܝܢܝܢ ܒܢܝܪܐ
PhiloxMab:Disc ܠܗܕܐ ܚܝܪܝܢ . ܟܠ ܫܪܒܐ ܓܝܪ ܕܬܪܡܐ
PhiloxMab:Disc ܕܡܬܐܡܪ ܠܗ . ܟܠ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ
PhiloxMab:Disc ܢܦܫܟ ܢܬܐܡܖܢ̈ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܓܕܫ ܕܖܓܝܓܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܕܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ : ܟܠ ܐܢܫ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܓܒܐ
PhiloxMab:Disc ܒܟܪܣܐ ܐܣܝܪ ܆ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ ܡܫܡܫ
PhiloxMab:Disc ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ
PhiloxMab:Disc ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܦܠܚܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܦܫܝܛܐ ܕܝܢ ܆ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܫܡܥ ܘܡܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܨܡ ܗܘܐ ܆ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܟܦܢ
PhiloxMab:Disc ܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗ ܆ ܟܠ ܡܢܗ ܢܬܪܚܩ ܇
PhiloxMab:Disc ܐܢܫܐ ܚܕܬܐ ܆ ܟܠ ܡܥܒܕܢܘܢ̈ ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈
PhiloxMab:Disc ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܆ ܟܠ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ
PhiloxMab:Disc ܕܒܘܬܐ ܥܦܝܦܐ ܆ ܟܠ ܟܠܗ ܒܛܠ ܠܗ