simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܫܚܝܡܐ ܗܘ ܆ ܐܬܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܚܙܝ ܫܝܛܬܐ̈ ܫܒܝܚܬܐ̈ . ܟܠ . ܘܗܝܕܝܢ ܫܩܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܆ ܒܠܥܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ .
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܐܝܟ ܝܬܝܪܐ ܚܫܝܒ ܠܗ . ܩܪܝܢܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܨܘܡܐ ܟܠ ܕܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܕܢܡܠܐ ܖܓܝܓܬܐ̈ ܕܟܪܣܗ .
PhiloxMab:Disc ܣܘܥܪܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܣܛܪ ܡܢ ܗܢܐ ܆ ܣܪܝܩܐ̈ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ : ܘܠܐ ܟܠ ܣܦܝܩ ܝܥܢܐ ܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܠܗܕܐ ܕܢܐܟܘܠ .
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܕܝܗܒܬܝ ܠܝ ܐܢܐ ܝܗܒܬ ܠܟܝ . ܘܐܢ ܛܥܢܬܝܢܝ ܘܒܛܢܬܝܢܝ ܟܠ ܐܝܟ ܣܢܝܩܐ ܆ ܕܐܬܠ ܠܟܝ ܐܓܪܐ ܕܡܘܠܝܐ ܕܣܘܢܩܢܝ̈ .
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ ܕܙܒܢܐ ܗܘ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܕܠܥܠܡ ܟܠ ܘܠܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܒܗ̇ ܠܥܠܡܐ ܘܠܢܝܚܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:Disc ܟܝܢܝܢ̈ ܟܕܝܢܝܢ ܒܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܟ ܆ ܘܠܟ ܣܝܡ ܥܠ ܟܬܦܟ ܟܠ ܫܥܒܕ ܠܟ ܨܒܝܢܗ ܕܒܪܘܝܟ . ܘܠܟ ܡܫܥܒܕܐ ܠܟ ܟܪܣܐ ܙܥܘܪܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܫܪܒܐ ܓܝܪ ܕܬܪܡܐ ܠܗ . ܡܫܬܐܠ ܡܢܗ ܆ ܘܗܘ ܠܘܬ ܡܡܠܠܐ ܕܟܪܣܐ ܟܠ ܆ ܟܠܗ ܒܟܪܣܗ ܗܘ . ܘܟܠܗܘܢ ܚܫܑܐ̈ ܕܡܡܠܠܗ ܠܗܕܐ ܚܝܪܝܢ .
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗ . ܐܦ ܒܓܒܝܬܐ . ܘܒܦܘܠܓܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܡܬܓܒܐ ܟܠ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ . ܘܠܐ ܗܦܟܬܐ ܠܘܩܒܠ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕܠܩܘܒܠܗ ܡܬܐܣܐ . ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܗ ܟܠ ܠܗ ܣܡܐ ܥܠ ܓܢܒܗ ܆ ܘܡܢ ܩܘܪܒܐ ܢܩܪܒ ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ .
PhiloxMab:Disc ܐܡܬܝ ܕܢܓܕܫ ܕܖܓܝܓܬܐ̈ ܥܠܝܟ ܢܬܬܥܝܪܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠ ܗܘ ܕܡܢܗ ܡܬܝܠܕܐ ܙܟܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܡܢܟ ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܢܬܐܡܖܢ̈ .
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܓܒܐ ܠܗ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܟܠ ܡܢܟ ܆ ܘܣܩ ܠܘܬܗܘܢ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ :
PhiloxMab:Disc ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ ܡܫܡܫ ܗܘܝܘ ܪܚܡܗ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܒܣܐ ܒܗ ܆ ܐܬܚܙܝ ܟܠ ܕܪܚܡܗ ܠܓܘܢܝܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܗ ܕܝܠܗ ܒܟܪܣܐ ܐܣܝܪ ܆
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܚܒܪܗ ܒܬܫܡܫܬܗ ܆ ܐܝܟܢ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܟܠ ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟܚܕܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܡܬܦܠܚܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܬܡܢ ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܫܠܝܛ ܕܢܬܟܣ ܟܠ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܟܕܝܢ ܒܢܝܪܐ ܕܢܡܘܣܐ : ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܩܠܝܢ̈ ܫܡܥ ܘܡܗܝܡܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܗܝ ܕܫܦܝܘܬܗ ܟܠ ܕܨܢܝܥ ܘܚܪܥ ܆ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܪ ܠܡܕܡ ܕܫܡܥ . ܦܫܝܛܐ ܕܝܢ ܆
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܠܐ ܟܦܢ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܘ ܟܝܢܐ ܕܪܘܚܢܘܬܗ ܆ ܕܠܐ ܢܟܦܢ . ܟܠ ܨܡ ܦܪܘܩܢ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܝܠܢ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܨܡ ܗܘܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܡܢܗ ܢܬܪܚܩ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܚܡ ܠܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܡܫܠܛܐ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܆ ܕܟܕ ܗܘ ܠܟܠ ܩܪܝܒ ܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗ ܆
PhiloxMab:Disc ܡܥܒܕܢܘܢ̈ ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܘܟܘܠ ܝܕܥܢ̈ ܆ ܘܟܠ ܪܐܙܝܢ̈ ܟܠ ܘܚܘܕܬܗ ܆ ܘܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܘܓܠܝܢܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܓܡܝܪܐ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܡܐ ܕܫܒܩ ܥܠܡܐ ܟܠ ܇ ܫܪܝ ܗܘܐ ܕܢܟܪܙ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܘܒܗܢܐ ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܒܛܠ ܠܗ ܡܢܗܘܢ ܟܦܢܐ ܟܝܢܝܐ . ܡܛܠ ܕܚܠܦ ܡܐܟܘܠܬܐ ܆ ܗܝ ܟܠ ܠܬܠܝܬܝܐ ܡܥܒܪܝܢ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܘ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒܘܬܐ ܥܦܝܦܐ ܆