simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈ ܂ ܢܓܡܘܪ ܥܡ̣ܠܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܒܟܠ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘ̣ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܃ ܗܘ̇ ܕܡ̇ܛܐ 1ܒܐܝܕܘܗܝ̈
IšoAdiab:Epist ܝܫܠX ܢ̣ܘX ܠܟܘX · ܃ · ܛܒ ܠܚܡܐ ܠܡܦܘܠܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܠܬܒܪܐ ܟܠ ܕܢܬܬܥܝܪ XܝXܝXX XܒXܢܝܢܘܝẌ ܂ ܒX ܒXܠXܝX XܢܢܝX
IšoAdiab:Epist ܡܐ ܕܡܣܬܒ̣ܪ ܠܟܘܢ ܕܦ̇ܩܚ ܂ ܐܢܩܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܩܕܡܬܘܢ ܟܠ ܠܐܒܗܐ̈ ܕܓܘܐ ܆ ܣܥܘܪܘ̈ ܒܚܦܝܛܘ ܘܕܠܐ ܡܒܣܝܢܘܬ ܐ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ ܟܠ ܂ ܘܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂
IšoAdiab:Epist ܫܘܡܗܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܐ ܫܪܝܪ ܠܐ ܡܬܬܣܝܡ ܆ ܒܕܝܠܝܘܬ ܐ ܠܐ ܟܠ ܦܗܝܐ ܕܫܡܗܐ̈ ܕܠܐ ܩܘܡܐ ܡܟܪܙܝܢ ܂ ܕܠܐ ܩܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܂ ܗܘܢ ܘܡܬܐ̈ ܕ ܐܡܝܢ ܂ ܘܨܠܐ ܕ ܢ ܐܦ ܥܠܝ ܆ ܕܫܪܟܢܐ ܕܝܘܡܝ̈ ܟܠ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܬܬܥܕܪ ܡܢܗ ܒܟܠܙ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܒܟܠܥܕܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܛܘܦܣܐ ܕܡܝܬܪ̈ ܠܡܬܠ ܡܝܬܪܐܝܬ ܂ ܠܟܠ ܕܨ̇ܒܝܢ ܫܦܝܪ ܠܡܚܐ ܟܠ ܫܦܝܪ ܡܛܠܩܝܬܘܢ ܂ ܘܙ̇ܕܩܐ ܠܪܫܝ̈ ܛܘܦܣܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܦܘܠܘܣ ܘܐܦܠܘ ܘܟܐܦܐ ܂ ܟܠ ܚܢܢ ܠܟܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܂ ܕܠܐ ܐܡܪ ܐܒܗܐ̈ ܘܐܚܐ̈ ܂
IšoAdiab:Epist ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܦܢ ܢܨܒܐ̇ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܠܐ ܟܠ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܛܝܐ ܗܝ̣ ܒܐܝܕܝ̈ X ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܃
IšoAdiab:Epist ܛܘܒܐ ܡܬܝܩܪܢܐ ܕܒܟܠ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܂ ܘܠܫܝܛܘܬܐ ܡ̇ܢ ܃ ܪܕܦ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܡ̇ܝܬܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܐܦܣܩܘ̈ ܕܐܫܬܟܚܘ ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܚܪܡ ܗܘ̣ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ ܒܚܕܐ ܫܠܡܘܬ ܘܡܚܪܡܝܢ ܘܫ̇ܕܝܢ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܡܛܠ ܂ ܝܝ ܂ ܝ ܟܠ ܕܙܒܢܐ ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܢܒܣܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܒܪܢܫ ܕܢܛܝܪ ܠܘܬܗ Xܕܥܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܠܝ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܕܘܝܐ̈ ܘܕܫ̇ܘܝܢ ܠܬܚܬܐ̈ ܕܠܒܐ ܢ̣ܚܫܘܒܟܘܢ ܃
IšoAdiab:Epist ܡܐ ܕܨܒ̇ܐ ܣܛܢܐ ܠܡܣܥܪ ܂ ܘܐܢ ܚܣܝܪ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܣܬܥܪ ܃ ܐܝܬ ܟܠ ܒܫܡ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܃ ܐܣܬܥܪ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܨܐܕܝܟܘܢ ܃
IšoAdiab:Epist ܢܫܬܘܕܥ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܂ ܘܟܠ ܠܫܢ ܢܘܕܐ ܠܗ ܂ ܘܠܐ ܟܠ ܂ ܠܪܥܝܢܐ ܕ ܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܂ ܝ ܂ ܙ ܝ ܟܠ ܂ ܘܒܚܕܢܘܬ ܨܠܡܐ ܐܠܗ ܐ
IšoAdiab:Epist ܝ ܡܕܡ ܒܚܟܡܐ ܂ ܘܗܒ̣ܘ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ ܘܕܐܠܗܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܗܘ ܟܠ ܠܟܘܢ ܥܠܘܗܝ ܒܘ̇ܠܝܬܐ ܂ ܣܥܘܪܘ ܗܟܝܠ ܐܘ ܓܒܪܐ ܐܚܝ̈
IšoAdiab:Epist ܘܡXܠܐܒ ܠܟܠ ܃ ܡܣܠܝ ܡ̣ܢ ܦܩܪܘܬܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܟܠ ܕܟܠ ܒܪܢܫ ܡܣܠܝ ܗܘ ܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܣܠܝ ܇ ܕܠܐ ܐܡܪ ܕܐܦ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܢܐ ܕܒܫܡܐ ܐܚܝܕ 1ܟܠ ܡܬܩܪܐ ܂ ܇ ܝ ܂ ܟܠ ܂ ܘܬܒ̇ܥ ܗܘ̣ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܡܚܣܕ ܗܘ̣ܝܬ ܆ ܕܠܘ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܂ ܢܬܟܬܫ ܠܘܩܒܠ ܛܘܥܝܝ ܥܕܡܐ ܠܐܓܘܢܐ ܕܕܡܐ ܂ ܟܕ ܐܝܬ ܠܢ ܟܠ ܡܢ ܛܢܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܙܕܩܐ ܂ ܕܐܬܦܢܝ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܬܒܝܢ̇ܬ ܟܐܢܐܝܬ ܕܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܥܠܘܗܝ ܨܦܬܐ ܕܐܒܗܘܬܐ ܕܪܘܚ ܃ ܥܡ ܫܘܡܗܐ ܕܡܬܦܫܩ ܐܚܝܕ