simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ
DidascApost ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ
DidascApost ⁵ܕܕܐܠܗܐ ⁶ܗܝ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܢܣ-ܒܬ ܫܘܠܛܢܐ
DidascApost X⁸ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ X ܟܠ . ܟܡܐ ܕܝܢ
DidascApost ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܠܟܘܢ ܗܘ
DidascApost X ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܘܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ
DidascApost XXX -- ³⁵ܐܚܝܕ ܟܠ X -- ³⁴ܘܠܒܪܗ
DidascApost ܢ ܇ X⁹ܫܪܝ ܟܠ X X⁹ܩܛܪܐ̈ ܕܥ̣̇ܘܠܐ
DidascApost ܕܠܐ ܐܟܠܬ ܡܡܬܘܡ ܟܠ X ¹⁰ܕܛܡܐܐ ¹⁰⁶ܘܡܣܝܒ
DidascApost ܠܐܠܗܐ ⁰ܝ ܐܚܝܕ ܟܠ X ܆ ܘܠܝܫܘܥ
DidascApost ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ . ܟܠ X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ
DidascApost X⁷ܠܗ X⁷⁶ܠܩܘܪܒܢܐ . ܟܠ X0ܕܝ̇ܡܐ ܗܟܝܠ ܒܡܕܒܚܐ
DidascApost X⁰ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ³¹ܡܢ ܟܠ XX ܦܘܕܐ XX
DidascApost ܕܟܝܐ 5ܒܠܒܐ ܡܢ ܟܠ XXX ܒܝܫܬܐ ⁶ܝX
DidascApost ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ X²ܝ : ܗ̇ܘ
DidascApost . ܗܘ̇ ܕܐܚܝܕ ܟܠ X¹ܝ ܝܗܝܒ ܠܗ
DidascApost ܡܩܕܫܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ ¹⁴⁷ ܟܠ ¹ ⁸ܕܟܪܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ
DidascApost ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܠ ¹⁹⁰ܕܢܦܪܫܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܠܡܪܝܐ
DidascApost ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܇ ܡܫܟܚ ܐܢܫ
DidascApost ܐܠܗܐ . ܐܦ ܟܠ ܐܚܐ ܡܢ ܒܢܝ̈