simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost X0ܕܝ̇ܡܐ ܗܟܝܠ ܒܡܕܒܚܐ ܝ̇ܡܐ ܒܗ . ܘܒܟܠ ܕܐܝ-ܬ ܥܠܘܗܝ . ܟܠ ܐܘ̇ ܡܕܒܚܐ ܝ X⁷ܕܗ̣ܘ X⁷ܡܩܕܫ X X⁷ܠܗ X⁷⁶ܠܩܘܪܒܢܐ .
DidascApost ܝܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܟܬܒܐ . ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܟܠ ܕܡܝܬܪܐ X83 ܡܢ ܫܒܬܐ ܚܕܒܫܒܐ . X⁰⁹ ܡܛܠܗܢܐ ܐܚܝܢ̈ .
DidascApost ¹⁹⁰ܕܢܦܪܫܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܠܡܪܝܐ . ܝܗܒܬ ܐܢܘܢ ܠܠܘܝܐ̈ ܟܠ ܠܐ· ܢܐܪܬܘܢ ܝܘܪܬܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܥܣܪܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
DidascApost X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ . ܘܟܠ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܚ̣̇ܡܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ ܟܠ : ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ .
DidascApost ܓܝܪ ܕܢܨܥܪ ¹⁷⁰ܠܐܒܘܗܝ ܐܘ̇ ¹⁷¹ ܠܐܡܗ ܝ ¹⁷ܡܡܬ ܢܡܘܬ . ܟܠ X⁶⁸ܘܐܚܒ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ : ¹⁶⁹ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܐܒܘܟ ܘܐܡܟ .
DidascApost ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܝ ܡܢ ¹⁴⁵ܩܘܕܫܐ̈ ܠܟ X0 ܢܗܘܐ ܘܠܒܢܝܟ̈ . ܒܒܝܬ ܟܠ ܇ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ .
DidascApost ܕܝܢ XX ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܐܡܪ ܝ . ⁵ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ . ܠܐ ܟܠ . . ܘܟܠ X¹ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ .
DidascApost ܕܢܐܠܘܨ ܢܦܫܗ ܟܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ⁸⁹ܝ ܗܘܝܬܘX 0ܒܣܡܝܢ . ܡܚܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܠܚܛܝܬܐ .
DidascApost ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ ⁶⁰ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܡܕܡ ⁶ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܣܒܝܢ . ܥܠ ܕܐܠܨܘ ܕܘܟܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ .
DidascApost ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܡܢܗܝܢ X⁶ܢ . ܘܟܠ ܚܪܡܐ ⁵⁷ܢ ܟܠ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ XX¹ ܕܥܒܘܪܐ ܇ ܟܠ ܕܢܬܠܘܢ ܠܡܪܝܐ ܠܟ ܢܗܘܝܢ̈ .
DidascApost ܡ̇ܢ ܓܝܪ ⁰ܝܝ ܕܠܐ̇ܛ ܠܐܢܫ ܢXܝ ܣܪܝܩܐܝܬ . ܠܢܦܫܗ ܗܘ ܠܐ̇ܛ ܟܠ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܕܢܩܒܠ ܠܘܛܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ X⁹ܝ ܕܐܫܬܕܪܬ ܥܠܘܗܝ .
DidascApost ܓܝܪ X0ܕܢܠܘܛ ܠܒܪܢܫܐ ܠܝܛ ܗ̇ܘ . ܘܟܠ ܕܡܒܪܟ ⁶ܝ ܒܪܝܟ ܗܘ ܟܠ ܒܘܪܟܬܐ X X ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܠܘܛܬܐ ܬܐܪܬ .
DidascApost ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ . ܟܠ X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ . ܟܠ XX ܘܠܒܢܝܟ̈ ܘܠܒܢܬܟ̈ ܥܡܟ : ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ .
DidascApost ⁷ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ . ܘܡܐ ⁸ܕܗ̣ܘܐ ܙܒܢܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇ ܠܗ ܟܠ ܠܛܠܝܐ ܒܕܘܟܬ ܒܢܝܐ̈ . ܘܠܛܠܝܬܐ ܕܝܢ ⁶ܢܣܒܝܗ̇ .
DidascApost ܕܝܢ X⁷¹ܕܝ̇ܡܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܚ̇ܛܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܟܠ X⁶⁹ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ . ܕܟܠ ܕܝ̇ܡܐ ⁷⁰ܝ ܒܡܕܒܚܐ ܠܐ ܚ̇ܛܐ :
DidascApost ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܒܥܕܬܐ ܆ ܒܥܒܕܝܟܘܢ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܟܠ ܝ ¹ܗܟܝܠ ¹X⁸ܡܗܝܡܢܐ̈ : X⁹ܒܟܠܝܘܡ ¹ ⁰ ܘܒܟܠܥܕܢ ⁴¹ܢ :
DidascApost ܢ ܇ ܒܝܕ ܒܪܗ ܚܒܝܒܐ ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ . ܕܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܩܒܠܬܐ X ¹ܢܩܪܒܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ Xܢ ܐܚܝܕ X
DidascApost . ܟܡܐ ܕܝܢ ܕܡܬܝܗܒ ܠܚܕܐ ⁵⁹ܡܢ ܐܪܡܠܬܐ̈ . ܐܥܦܐ ܢܗܘܐ ܟܠ XX ܐܦܢ X ܠܐ ܡܣܬܩܒܠ . ܠܐܝܩܪܗ X⁸ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ X
DidascApost ܡܥܣܪܝܟܘܢ̈ X⁰⁵ܕܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ X⁰⁶ܡܢ ܟܠܗܘܢ Xܘ 1X -- ܟܠ . ܗܟܢܐ ܬܦܪܫܘܢ ܐܦ ܝ X⁰ܐܢܬܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܠܡܪܝܐ . X⁰ܡܢ
DidascApost ܣܟܠܘܬܐ̈ ܇ ܕܐܬܪܝܡܘ X⁰⁶ܘܐܬܕܒܪܘ 20 ܡܢ ܟܠܗ ܥ̣̇ܘܠܐ ܇ ܟܠ . ܛܘܒܢܐ̈ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ X⁰ܣܗܕܐ̈ ܘܕܟܝܐ̈ X X⁰ܡܢ