simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost . ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܘܐܒܐ ܕܥܠܡܐ̈ . ܕܗܢܐ ܕܩ̇ܐܡ 20ܘܕܗ̇ܘ ܟܠ ܕܡܗܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܩܒܠ ܒܪܚܡܐ̈ X . ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ Xܟܠ . ܟܠ X XXX ܕܘܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܓܙܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܘܢܣ-ܒܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܫܒܩ ܚܛܗܐ̈ . ܠܟܘܢ ܗܘ ⁷ܓܝܪ X ܠ ܟܠ ܘܫ̇ܪܐ ܒܝܕ ܫܘܒܩܢܐ . ܘܕܥ̣ ܕܘܟܬܟ ⁵ܕܕܐܠܗܐ ⁶ܗܝ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܟܡܐ ܕܝܢ ܕܡܬܝܗܒ ܠܚܕܐ ⁵⁹ܡܢ ܐܪܡܠܬܐ̈ . ܐܥܦܐ ܢܗܘܐ ܟܠ XX ܐܦܢ X ܠܐ ܡܣܬܩܒܠ . ܠܐܝܩܪܗ X⁸ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ X
DidascApost . ܠܟܘܢ ܗܘ ⁰⁹ܓܝܪ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܡܝܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܕܡܕܡ ܟܠ ܠܟ ¹⁰⁸ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܕܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ܇ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost : ܘܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ : ܕܠܗܘܢ XX⁸ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ : ܠܥܠܡ ܟܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚ ܐ : ܘܒܐܠܗܐ XX⁶ܐܒܘܗܝ XX⁷ܡܪܝܐ X ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost X -- ³⁴ܘܠܒܪܗ ܝܫܘܥ ܆ X ܒܪܗ X ³³ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܟܠ X ⁵ܫܒܩܬ ܠܟܘܢ ܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܠܐ ܇ XX XXX¹ܘ XXX -- ³⁵ܐܚܝܕ
DidascApost X X⁹ܩܛܪܐ̈ ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܦܣܩ ܡܐܣܪܝܬܐ̈ X X⁹ܕܩܛܝܪܐ ܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܆ ܩܦ ܠܦܬܓܡܗ X⁹⁰ܕܡܪܝܐ ܕܐܡ̇ܪ ܢ ܇ X⁹ܫܪܝ
DidascApost X ¹⁰ܕܛܡܐܐ ¹⁰⁶ܘܡܣܝܒ ⁰⁷ܢ . ܘܐܬ̣ܐ ܠܝ ܬܘܒ ¹⁰⁸ܩܠܐ ܟܠ ܕܝܢ X¹⁰ 5ܐܡܪܬ . ܚܣ ¹⁰⁴ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܟܠܬ ܡܡܬܘܡ
DidascApost X ܆ ܘܠܝܫܘܥ XXXX ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . X⁴ܕܬܗܘܘܢ XX ܟܠ . X⁹ܘܫܪܪܢܢ 5ܘܣ̣ܡܢܢ ܒܗ̇ ܆ ܕܬܣܓܕܘܢ ܠܐܠܗܐ ⁰ܝ ܐܚܝܕ
DidascApost X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ . ܘܟܠ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܚ̣̇ܡܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ ܟܠ : ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ .
DidascApost X0ܕܝ̇ܡܐ ܗܟܝܠ ܒܡܕܒܚܐ ܝ̇ܡܐ ܒܗ . ܘܒܟܠ ܕܐܝ-ܬ ܥܠܘܗܝ . ܟܠ ܐܘ̇ ܡܕܒܚܐ ܝ X⁷ܕܗ̣ܘ X⁷ܡܩܕܫ X X⁷ܠܗ X⁷⁶ܠܩܘܪܒܢܐ .
DidascApost XX ܦܘܕܐ XX . ܟܕ ܝ̇ܕܥܝܢ X ܕܡܠܬܐ X⁵ܐܝܬ ³⁶ܠܗܘܢ X⁷ܠܡܬܠ ܟܠ ²⁹ܫܡܝܢܝܬܐ̈ : ܢܙܕܗܪܘX ܘܢܛܪܘܢ X⁰ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ³¹ܡܢ
DidascApost XXX ܒܝܫܬܐ ⁶ܝX . ܬܡܝܡܐ ⁷ܝX ܘܫܠܝܐ . XX⁸ XX⁹ܛܒܐ ܕܢ̇ܛܪ ܟܠ ²X²ܪܘܚܐ ܡܪܚܡܢܐ XXX . ܥ̇ܒܕ ܫܠܡܐ ⁴ܝX . ܕܟܝܐ 5ܒܠܒܐ ܡܢ
DidascApost X²ܝ : ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ XXX ܡܕܡ XX ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܥܡܐ ܠܡܥܒܕ : ܟܠ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ¹ܝܝ ܆ ܘܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost X¹ܝ ܝܗܝܒ ܠܗ XܝX . ܐܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡ̇ܚܒܝܢ ܝܝ ²ܠܗ ܟܠ ܒܫܡܝܐ ܝXXX¹X -- ²² ܓܝܪ ܪܒܐ ܕܫܡܝܐ . ܗܘ̇ ܕܐܚܝܕ
DidascApost ¹ ⁸ܕܟܪܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ . ¹⁴⁹ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ ܩܘܕܫܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܟܠ ܠܟ X0 ܢܗܘܐ ܘܠܒܢܝܟ̈ . ܒܒܝܬ ⁴⁶ܢ ܡܩܕܫܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ ¹⁴⁷
DidascApost ¹⁹⁰ܕܢܦܪܫܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܠܡܪܝܐ . ܝܗܒܬ ܐܢܘܢ ܠܠܘܝܐ̈ ܟܠ ܠܐ· ܢܐܪܬܘܢ ܝܘܪܬܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܥܣܪܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
DidascApost ܇ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܡܬܩܪܒ ܐܠܐ ܐܢ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ . ܟܠܡܕܡ ܗܟܝܠ ܟܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ ⁷ܒܝܕ ܡܫܡܫܢܐ̈ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܐܚܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ : ¹⁷⁹ܕܡܫܬܡܥ ¹⁸⁰ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܟܠ ܆ ܐܢܬܝܢ ܕܠܐ ܥܕܠܝܐ ܗܘܝܢ̈ ܐܢܬܝܢ ⁷⁸ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܐܦ