simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex اقول كلّ . ܟܠܢܝܘܬܐ الكلّيّة . ܟܠܢܝܬܐ التامّة . ܒܨ ܟܠ ثقبة اكبر ورطوبته عسليّة تشبه بعسل النحل ܀
JnDalya:Epist . ܒܪܚܡܬ ܫܘ̣ܒܚܐ ܐܫ̣ܠܚܢܢ ܡܢܗ ܨܒܬܐ ܕܐܠ̣ܒܫܗ ܚܿܟܝܡܐ ܟܠ ܕܒܗ ܡܙܕܒܢܝܢ . ܘܛܿܡܐܝܢܝܗܝ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܕܩܕܝܫ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܐܝܟ ܕܡܣ̣ܬܒܪܐ ܠܝ ܆ ܠܗ̇ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗܝܢ̈ ܇ ܟܕ ܦܪܫ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints . ܢܫ ܪܗܝܛ ܗܘܐ ܕܢܩܕܘܡ ܘܢܙ̣ܒܢ : ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܘ ܣܝ̇ܓܝ ܟܠ ܗܠܝܝܢ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܘܬܩܝܦܬܐ̈ ܢܙ̣ܒܝܢ ܗܘܐ . ܘܘܟܢܐ ܟܕ
BarKoni:Schol 1ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ 1ܗܢܐ ܥܒܕܐ̣ ܂ ܒܕܩܢܛ ܂ ܝ̇ ܝ ܂ · ܕܕܡ ܟܠ ܫܡܗ̇ ܂ ܘܥܒܕ ܒܣܡܐ 1ܪܒܐ ܂ ܗܢܘ ܚܓܐ ܕܥܒܪ̈ ܢ ܗܘܘ ܥܪܒܝܐ̈
JacSer:memSinWomLordForgav 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܢܬܠ ܟܕ ܠܐ ܡܡܐܢ ܛܘܦܬܐ ܟܠ ܢܥܬܪ ܡܢܗ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܒܥܝ ܚܛܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ
PhiloxMab:TenMem : ܘܗܘܝܘ ܪܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܟܠ ܘܐܢ : ܘܐܢ ܚܝܠܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ . ܘܗܘܝܘ ܕܡܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ ܕܬܘܕܝܬ ܦܘܡܐ ܬ̇ܒܥ ܡ̣ܢ ܟܠ . ܒܡܘܪܐ ܚܘܝܘ ܟܠ ܕܣܘܟܠܝܗܝܢ̈ . ܒܕܗܒܐ ܒ̣̇ܕܩܘ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡ̣̇ܡܠܟ ܥܠ
SevAnt:CathHom : ܘܠܐ ܢܫܬܒܩ ܥܩܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܦܠܐ ܫܒܘܩܐ : ܘܢ̣ܕܢܚ ܠܟܘܢ : ܟܠ ܩܢܝܐ : ܘܢܘܩܕ ܐܢܘܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ ܬܐ : ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
IsaacAnt:memHom : ܠܐܝܢܐ ܕܚܝܐ ܒܛܝܒܘܬܐ . ܢܦܝܣܟ ܥܡܐ ܕܒܕܒܪܐ : ܕܡܢܘ ܟܠ ܥܒܝܕ ܐܠܗܐ : ܠܐܝܢܐ ܕܝܬܒ ܥܠ ܣܒܪܗ ܀ ܐܦ ܫܩܝܐ ܒܪ ܡܪܐ
SevAnt:LuqJul : ܡܢ : ܕܐܝܬܘܗܝ : ܡܩܒܠܢܐ ܕܚܟܡܬܐ . ܒܪܝܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܢܐ ܟܠ ܚܟܡܬܐ : ܘܙܕܝܩܘܬܐ : X ܕܐܠܗܐ : ܘܐܒܐ : ܕܒܐܝܕܗ : ܡܬܚܟܡ :
DionAr:MystWritings ddXX XX XXdd 1dd 33ܡ̇ܝܠܝܬ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ X XX 3 118ܗ̇ܘ ܟܠ X142 10ܐܝܬܝܝܐ X 1X 11 78XX 11ܠܗ̇ܘ Xܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
JnDalya:Epist X . ⁹ܢܣܬ̇ܟܠ ܀ 11ܚܕܐ ܗܝ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ X ܆ ⁹ܘܗܠܝܢ ܟܠ . ܡܝܟ . ܡ̣ܢܘ ܕ ܗ̣ܘܐ ܚ̇ܙܐ ܟܠ ܆ ܥܘܡܪܐ ܓܒܝܐ ܝܝ XX 1ܕܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem X ܦܪܘܣ . ܗܘ ܥܒܕ ܘܚܘܕܬܢܐ ܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܘܡܘܬܐ ܗܘܐ ܀ XXXX ܟܠ ܝܘ ܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܥܒܘܕܐ ܘܡܚܕܬܢܐ ܕܟܠܡܕܡ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܚܕܬ
Eph:madFaith X ⁴ܐܝܟ ܟܘܢܝܗ ܢܚܙܝܘܗܝX ܒܫܡܐ X ܠܡܪܐ ܕܟܘܠܐ X ⁴ܕܪܒ ⁷ܡܢ ܟܠ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܐܚܪܝܢ ³ܒܨܐ ܕܢܙܥܪ ܠܐܠܗܐ 4ܪܒ ܗܘ ܡܪܐ ܟܠ ܡܢ
Eph:madCrucifix Xܐܡܪܐ ܠܡܘܫܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܕܒܡܝܐ̈ ܠܐ ܢܬܒ̇ܫܠ ܕܫܦܘܕܐ ܗܘ ܟܠ ܓܪܡܐ ܢܬܒܪ ܒܗ ܕܗܘܝܘ ܥܨܒ ܠܬܒܝܪܐ̈ ܬܘܕܝ ܠܡܪܐ ܥܨ̇ܒ
Ps-Zach:EccHist ·ܠܒܝܟܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܠܝܬ ܬܒܥܬܐ ܂ ܐܠܨ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܠ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܫܐ ܕܨܘܡܐ ܂ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܪܝܢ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐ ܡܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܗܝ : ܘܗܝ ܗܝ ܚܝܐ̈ ܕܟܠ ܕܒܪܐ . ܦܓܪܐ ܟܠ ܕܒܟܠܕܘܟ ܗܝ . ܠܐ ܕܡܟܐ ܕܠܐ ܝܩܝܪܐ : ܠܐ ܚܡܐ ܕܗܝ ܛܥܝܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܝܝ ܂ X XX ܂ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܩܕܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܃ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܡܬܬܚܝܒܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡ̣ܢ
Babai:BookUnion ܂ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܟܠ ܕܢܦܘܩܘܬܐ ܂ ܒܪܘܝܐ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܂ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ