simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܂ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܆ ܕܡܢ ܟܠ . ܘܗܘ ܢܫܒܚܢܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢܣܒ ܂ ܘܢܚܘܝܟܘܢ .
P:Luke [AB] ܐܝܠܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܗܘ ܡܬܝܕܥ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܩܛܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܐܪܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܐܦ ܠܐ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܁ ܕܥܒܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܢܚܠܐ̈ ܪܡܝܢ ܒܝܡܐ . ܘܝܡܐ ܠܐ ܡܬܡܠܐ : ܠܐܬܪ ܕܐܙܠܝܢ ܟܠ . ܡܬܟܪܟܘ ܡܬܟܪܟ : ܘܐܙܠ ܪܘܚܐ . ܘܠܚܕܪܬܗ̈ ܬܐܒ ܪܘܚܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܡܐܟܘܠܬܗ ܚܠܒܐ ܗܘ : ܠܐ ܡܦܣ ܒܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܁ ܟܠ ܠܟܘܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܥܠ ܚܠܒܐ ܆ ܘܠܐ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ .
P:Matt [AB] ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ . ܐܦ ܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܝܠܘܕܐ̈ . ܐܝܢ ܐܒܝ ܆ ܕܗܟܢܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܩܕܡܝܟ ܀
Eph:madVirg ܘܢܝܫܐ -- -- ܟܠ ܛ 14ܛ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- XX ܟܠ -- -- -- -- ܟܘܠ ܘܩܘܫܬܐ ]ܡܚܟܡ ¹[ܟܠ ܘܚܘܛܪܐ -- --
BarEbr:CandSanc ܟܝܢܐ ܕܠܘ ܚܕ ܗܘ ܠܗ ܩܢܘܡܐ . ܒܗ̇ܘ ܗܘ ܦ̣ܪܝܫ ܡܢ ܩܢܘܡܘܗܝ̈ ܟܠ ܗܘ ܚܕ ܗܘ ܠܗ ܩܢܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕ ܟܝܢܐ ܀ ܣܝܐ ܕ ܐXܒXܐ̈ .
P:Isa [AB] ܒܣܪ ܥܡܝܪܐ : ܘܟܠܗ̇ ܝܐܝܘܬܗ ܐܝܟ ܥܘܦܝܐ ܕܚܩܠܐ . ܝܒܫ ܟܠ ܡܛܠ ܕܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ . ܩܠܐ ܕܐܡܪ ܩܪܝ . ܘܐܡܪ ܡܢܐ ܐܩܪܐ .
SynWestSyr ܓܝܪ ܕܡܢ ܥܡܐ ܐܘ̇ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܨܒܘ ܕܒܢܡܘܣܐ ܢܬܕܒܪܘܢ ܆ ܡܢ ܟܠ ܡܠܟܐ̈ ܡܢ ܥܕܬܐ : ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܗܒܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
Shub:BookGifts ܒܣܪ ܥܠ ܟܠ ܚܝܘܢ̈ . ܕܐܘܟܠܐ ܘܡܬܐܟܠܢܐ ܒܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܟܠ ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܣܪܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܡܪܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܐ . ܟܕ ܒܒܝܪܛܘܣ ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܟܠ ܥܠܘܗܝ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܢܬ̣ܪܕܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ .
ChalcedWrit ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒܠ ܝ XX9 ܗ̣ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܝܕ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܡܬܚܝܕܝܢ ܆ ܢܦܠܝܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܪܫܐ̈ ܕܣ̣ܡ .
JulRom ܕܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܐܪܥ ܩܪܣܐ . ܐܝܟ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܓܒܪܝܢ̈ ܟܠ . ܘܟܢܿܫ ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܚܕܪܝܗ̈ܿ .
P:Luke [AB] ܡܠܟܘ ܕܬܬܦܠܓ ܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܂ ܬܚܪܒ . ܘܒܝܬܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܗ ܟܠ ܗܘܘ ܠܗ ܀ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܆ ܐܡܪ ܠܗܘܢ .
AntiTriThWrit ܣܓܝܐܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܟܠ . ܡ̇ܝܢ ܓܝܪ ܢܘܘܐ ܕܠܘܬ ܣܘܓܐܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܦܪܫ ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ- .
SynWestSyr ܡܥܣܪܐ ܢܬܩܪܒ ܠܬܘܪܣ̣ܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܟܠ ܬܬܩܪܒ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܘܠܩܫܝܫܐ̈ ܠܫܡܫܐ̈ ܠܬܘܪܣܝܗܘܢ .
Shub:BookGifts ܟܪ ܕܨܐܒ ܐܚܝ ܫܘܚܢܐ ܗ̣ܘ . ܐܢ ܩܒܠܬܝܗܝ ܒܢܝ̇ܚܐ . ܥܫܩܟ ܟܠ ܒܪܘܚ . ܘܢܒܗܬ ܡܢ ܡܕܡ ܕܪܓ ܇ ܗܘ̇ ܕܠܚܪܬܐ ܒܥܩܬܐ ܡܩܕܐ .
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܚܫܘܟܐ . ܡܝ̣ܢ ܥ̇ܠܬ ܓܘܫܡܐ̇̈ ܕܡܛܠܝܢ ܗ̇ܘܐ . ܡܛܠ ܟܠ ܆ ܠܘܬ ܡܢܗܪܢܘܬܐ ܕܚܫܘܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܥܠܡܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܩܘܪܒܢܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܐ ܫ̇ܦܪ ܠܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ¹ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܒܚܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܚܡܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܠܐ ܥ̇ܐܠ .
SevAnt:CathHom ܡܐ ܓܝܪ Xܟ̇ܬܒ Xܗܐ : ܒܪܘܚܐ ܡܬܟܬܒ : ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܩ ܟܠ ܟܬܒܐ ܟܠ . ܨܒܥܐ ܕܝܢ XܐXܗܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܦܓܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ Xܘܝܐ ܩܕܝܫܐ .