simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܬܚܦܝ . ܘܣܛܪ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܓܠܐ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܟܠ . ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܪܐ ܐܢܬ . ܚܘܐ ܠܢ ܢܦܫܟ ܕܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܙ̇ܠ ܠܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܢܠܦ ܫܠܝܛ ܠܝXX : ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܕܦܠܓܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ :
Eph:madCrucifix ܘܚܘܡܐ ܩܫܝܐ ܡܫ̇ܢܩ ܟܠ ܙܟܐ ܢܝܣܢ ܒܣܝܡܐ ܡܡܙܓ ܠܐܐܪ ܟܠ ܥܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܫܘܒܚܐ ܡܪܝ ܠܒܛܝܠܘܬܟ X ܩܘܪܫܐ ܒܝܫܐ ܡܢܓܕ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ . ܘܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܕܡ : ܘܐܝܕܗ ܕܐܕܡ ܟܒܝܫܐ ܟܠ ܓܝܪ ܒܝܘܡܐ ܕܒܪܐ ܐܢܘܢ : ܕܕܚܠܬܟܘܢ ܘܙܘܥܬܟܘܢ ܐܪܡܐ ܥܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕ ܡܢܗܘܢ ¹0ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܗ ܗܟܢܐ ܒܝܬܝܪ ܐܘ ܟܠ ܥܡ ܗ̇ܘ ܡܠܐܟܐ ܕܢܩܝܦ ܐܡܝܢܐܝܬX X ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܇ ܒܪܡ
Ath:Inc ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫ̇ܠܝܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܟܠ ܡܣܬܦܩܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ .
Babai:BookUnion ܂ ܕܐܬ ܠܕ ܘܠܐ ܝX ܐܬܥܒܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠ ܡܢ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Eph:madFaith ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܡܠܬܢ ܕܬܫܬܥܝܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܟܣܝܘܬܟ ܝX ܟܠ ܝܠܕܗ ܠܐ ܡܠܬܐ ܕܩܠܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܗ̣ܝ ܡܨܝܐ ܡܫܬܥܝܐ ܥܠ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܪܗܛܝܢ ܘܠܟܠ ܟܠ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ 130ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪ ܟܠ .
Eph:madFast ¹²ܐܢ ܗܘ ܕܐܬܝܥܢ ܠܐ ܬܘܒ ܡܨܐ ܓܕܠ ¹³ܐܝܟ ܡܐ ܕܓܕܠ ܗܘܐ ܟܠ ܠܗ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܦܪܚ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܢܫܪܐ ܕܪܡ ܡܢ
Eph:memHom ܗܕܡܝܢ̈ ܐܟܚܕ ܦܘܪܣܝܗ ܕܠܒܐ ܓ̇ܠܝܢ ܦܠܝܓܝܢ ܐܢܘܢ ܗܕܡܐ̈ ܟܠ ܙܠܝܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘ ܕܒܝܫܝܢ ܡܢܗ̇ XX6ܗܕܡܐ̈ ܕܒܓܘ ܦܓܪܐ ܗܐ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memHolySunPente ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܒܠ ܐܩܪܝܟܝ ܠܘ ܒܘܠܒܠܐ ܗܘ ܗܘ ܕܗܘܐ ܒܟܝ ܟܠ ܗܘ ܫܘܘܕܝܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܒܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܘܢܘܪܐ ܥܡܕܘ ܒܟܝ
P:Lev [AB] ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܡܬܥܒܕܝܢ : ܘܠܐ ܝܕܥ ܕܚܛܐ : ܢܩܒܠ ܟܠ ܕܩܘܪܒܢܐ : ܘܢܫܬܒܩ ܠܗ . ܘܐܢ ܢܦܫܐ ܬܚܛܐ : ܘܬܥܒܕ ܚܕ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘX ܘ̇ܠܘܬ ܢܩܫܗ ܐ̇̇ܪ Xܘ - Xܪܝܪܬܐ ܗܝ ܐܪܐ ܗܕܐ ܟܝܬ ܇ ܟܠ ܗܘܐ ܘܡܬܪ̣ܡܪ ܗXܐ . ܘܬ̇ܡܗ ܒܬܪܥܝܬܗ ܆ ܡܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܢܬܬ̣ܠܐ ܒܩܝܣܐ ܂ ܘܐܦܢ ܗ̣ܢܘܢ ܒܒܝܫܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܟܠ ܀ ܬܘܒ ܕܢܝ̇ܬܘܢ ܥܠܘܗܝ ܠܠܘܛܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܠܝܛ ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܗܘܐ ܡܣܪܗܒ ܠܡܫܡܥ . ܘܡܘܚܪ ܠܡܡܠܠܘ . ܘܡܘܚܪ ܟܠ ܆ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܒܪܝܬܗ̈ ܀ ܘܐܢܬܘܢ ܐܚܝ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܆
IsaacAnt:memHom ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܬܚܝܬ ܪܥܝܢܐ : ܟܕܝܢܝܢ ܥܠܡܐ̈ ܟܠ ܟܝܢܐ̈ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܀ ܘܒܓܘܗܘܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܕܥܐ : ܣܥܪ ܐܢܬ
SilwQard:ScholUrmApp ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . 17ܡܛܠ ܡܢܐ ܪܚXܬ ܟܣܦܐ ܘܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܟܠ ܕܬܫܐܠܘܢ ܒܨܠܘܬܐ ܘܬܗܝܡܢܘܢ ܬܣܒܘܢ : ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡ̣ܢ