simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
IsaacNin:memColl . ܘܕܚܠܝܨܐܝܬ ܢܣ̇ܝܒܪ ܟܠ . Xܡ ܥ̇ܒܕ
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܥܝܢܐ ܚܙܝܬ ܟܠ . ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ . ܐܣܬܟܠ ܐܦ
ActsMari ܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗܘ ܕܥܒܕ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ . ܟܠ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ
BarEbr:CandSanc ⁶⁶ . ܗܢܐ ܟܠ . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ
BarBahl:SyrLex ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܚ̇ܙܐ ܟܠ . ܦܫܩܗ ܛܘܒܢܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ 14ܪܒ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܬܪܝܢ : ܢܩܦܐ ܟܠ 34ܟܠܗ ܕܬܬܐܡܪ ܥܠ
SermHolyWeek ܘܕܒܚܢ ܗܘܝܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ 581ܠܗ̇ܘ ܦܨܚܐ ܡܘܫܐ
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
Ath:Inc ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ . ܟܠ X ܟܬܒܐ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq Xܢ ܚܝܐ̈ ܃ ܟܠ XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
HomEpiph ܕܐܫܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 130ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
JacSer:memWomJesusMet ܚܝܐ̈ ܒܟ ܡܚܐ ܟܠ ܀ ܐܘ ܡܥܬܪ
SevAnt:CathHom ܕܡܪܝܐ - ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ
ChalcedWrit ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܩܡܬ ܗ̇ܝ
IsaacNin:DiscColl ܗܝ̇ ܪܒܘܬܐ ܕܡܪܐ ܟܠ ܇ ܕܒܐܝܠܝܢ ܙܢܝܐ̈