simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lev [AB] ܩܘܪܒܢܐ . ܟܠ ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ
P:Luke [AB] ܐܢܬܘܢ ܀ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ
Ath:Inc ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ . ܟܠ X ܟܬܒܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ . ܟܠ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܘܕܦܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ . ܟܠ ܟܠܗ ܦܣܩ ܠܗ̇ܝ
JnSol:OntheSoul ܒܥܝܕܐ ܕܥܡܠܗ . ܟܠ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܡܕܥܗ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܚܘܨܦܐ . ܟܠ ܕܐܚܨܦ ܘܩܪܐ ܒܬܪܥܟ
SergStyl:epLuqJew ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ . ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܟܠ ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܪܐ
P:John [AB] ܐܬܐ ܥܒܕ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܐܡܪ
P:Num [AB] ܒܝܘܡܐ ܕܫܡܥ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܦܩ ܡܢ
JacSer:memPraisTab ܘܒܬܘܕܝܬܐ ܘܒܒܘܪܟܬܐ̈ : ܟܠ ܦܪܘܫܐ ܡܡܕܟ ܠܗܝܢ
P:Neh [AB] ܥܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ : ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ .
SevAnt:CathHom ܗܢܐ ܩܕܝܫܐdd dddd ܟܠ ܓܝܪ ܕܥ̇ܒܪ ܆
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܡܗܝܡܝܐ̈ ܘܛܒܐ̈ XX ܟܠ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܗܝܡܝܐ̈ ܘܛܒܐ̈
SevAnt:LuqJul . ܘܝܕܝܥܐ XXXXX ܟܠ ܐܢܫ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ
Nars:memCreat ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ