simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . ܐܚܘܕܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ
SynOr . ܪܡ ܡܢ ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ
SynOr ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ
SynOr ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . ܕܗܘܝܘ ܩܕܡܝܐ
SynOr ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܘܚ̇ܟܡ ܟܠ . ܕܡܕܡ ܡܢ
SynOr ܕܓܘܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܗܘܝܘ
SynOr ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܒܘܕܐ
SynOr ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ
SynOr ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܘܡܢܗܘܢ ܪܕ̇ܝܢ
SynOr ܕܟܠ ܕܡܢܗ ܐܬܬܩܢܢ ܟܠ . ܚܕ ܒܪܐ
SynOr ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܟܠ . ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ
SynOr ܘܡܕܒܪ ܘܡܦܪܢܣ ܘܣ̇ܥܪ ܟܠ . ܝܗܘܒܐ ܕܥܬܝܩܬܐ
SynOr . ܫܠܝܛܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ
SynOr . ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܪܡ ܡܢ
SynOr ܒܪܝܢ̈ : ܥܠܬ ܟܠ . ܫܘܪܝܐ ܠܝܬ
SynOr ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܟܠ : ܘܕܝܠܗ ܫܘܒܚܐ
SynOr ܆ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ : ܝܠܝܕ ܒܐܠܗܘܬܗ
SynOr ܬܪܝܢܘܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܡܢ ܟܠ ܆ ܕܐܚܕܬ ܗܘܬ
SynOr ܟܠ ܩܕܡ ܕܢܒܪܐ ܟܠ ܆ ܕܐܡܪ :
SynOr ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܕܒܪܡܙܗ ܬܠܝܢ