simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr . . . ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܛܦ
SynOr ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܟܠ ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ
SynOr ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܟܠ ܟܪ ܕܨܒܐ ܢܗܘܐ
SynOr ܐܘ ܕܕܝܪܐ . ܟܠ ܥܕܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ
SynOr ܡܫܡܫܢܐ̈ ܗܟܢܐ . ܟܠ ܓܒܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܡܕܝܢܬܐ
SynOr ܘܐܦ ܗܫܐ . ܟܠ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܓܙܪ
SynOr ܐܢܘܢ ܘܬܚܘܒܝܢ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܟܕܢ
SynOr ܘܠܐ ܚܪܡܢ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ
SynOr ܗܢܘܢ ܡܩܒܠܝܢ . ܟܠ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬ̇ܐ ܆
SynOr ܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐܝܬ . ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢ̇ܘ
SynOr ܕܥܕܬܐ ܢܗܘܐ . ܟܠ ܥܕܬܐ ܘܡܕܝܢܐ :
SynOr ܣܒܪܬܗ ܢܚܘܢ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ
SynOr ܡܗܝܡܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܐ̇ܡ ܥܠ
SynOr ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124 ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ
SynOr ܠܡܕܟܝܘ ܘܠܡܡܪܩ 174 ܟܠ ܠܒܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ
SynOr ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
SynOr ܡܛܟܣܢ̈ ܘܣܝܡܢ̈ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܦܛܪܝܪܟܝܣ ܢܫܕܪ
SynOr ܠܣܝܡ ܐܝܕܐ ܀ ܟܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܘܐ ܡܢ
SynOr ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀ ܟܠ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܬܪܗ
SynOr ܠܐ ܙܗܝܪܐ̈ ܀ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܕܥܕܬܐ ܘܦܘܪܢܣܐ