simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܠܐ ܡܣ̇ܬܝܟܝܢ ܡܢ ܟܠ . X10]ܐܘ ܬܗܪܐ
Sahd:BookPerf ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . XܝX [X6]ܠܐ
Sahd:BookPerf ܘܐܬܥ̣ܠܝܬ ܒܪܘܚܐ ܡܢ ܟܠ . ܐܠܐ ܡ̇ܬܡܟܟ
Sahd:BookPerf ܘܪܡ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܐܢܬ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܕܥ̣ܒܕ ܠܘܬܝ ܘܠܘܬ ܟܠ . ܕܐ̇ܣܒܪ ܫܡܗ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܢܝܬܐ ܝܩܝܪܬ ܡܢ ܟܠ . ܗܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܐܪܝܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܒ̇ܛ̣ܠ ܡܢܢ
Sahd:BookPerf ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܕܢܫܠܡ ܟܠ . ܘܗ̣ܘ ܝܗ̣ܒ
Sahd:BookPerf ܕܠܫܪܪܐ ܢ̇ܝܩܕ̇ ܡܢ ܟܠ . ܘܟܕ ܠܗ
Sahd:BookPerf ܘܛܐ̇ܣ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܪܚܩܘ ܡܢ ܟܠ . ܪܚ .
Sahd:BookPerf ܒܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ : ܕܠܐ ܣ̇ܓܝ
Sahd:BookPerf ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ : ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ
Sahd:BookPerf ܗܕܐ ܛ̇ܒ ܡܢ ܟܠ : ܪܒܐ ܕܪܒܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܐ̇ܡܪ . ܠܘܬܟ ܟܠ X ܒܣܪ ܢܐܬܐ
Sahd:BookPerf ܕܬܒ̇ܥܐ ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ X ܕܒܥܠܡܐ ܥܡ
Sahd:BookPerf ܘܢܫ̇ܐܠ . ܡܢ ܟܠ X ܦܪܘܣ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܡܘܬܐ ܢ̇ܛܪܐ . ܟܠ XX ܡ̇ܢ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܟܕ ܥ̇ܪܛܠܝܝܢܢ ܡܢ ܟܠ XX ܢ̇ܫܟܚ ܠܡܪܕܐ
Sahd:BookPerf ܘܪܒܐ ܬܪܥܝܬܗ̇ ܠܡܩܒܠܘ̣ ܟܠ XX ܦܬܓܡܝܢ̈ .