simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܬ̇ܬܚܟܡ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܟ̣ ܩ̇ܒ̣ܠ
Sahd:BookPerf ܠܡܪܝܐ ܕܒܓܘܗ . ܟܠ ܐܝܟܐ ܓܝܪ X
Sahd:BookPerf ܕܒܪܓܬܐ ܗ̇ܘܝܐ . ܟܠ ܡܐ ܓܝܪ ܕܒܪܓܬܐ
Sahd:BookPerf ܒܥܘܡܪܟ ܠܐܟܣܢܝܘܬܗ . ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܣܕ̣ܘܪ
Sahd:BookPerf ܕܢ̇ܚܟܡܘܢܟ ܠܚܝܐ̈ . ܟܠ ܟ̇ܬܒ ܓܝܪ ܕܒܪܘܚܐ
Sahd:BookPerf ܡ̇ܝܬܝܐ ܠܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ
Sahd:BookPerf ܡܘܬܐ ܢ̇ܛܪܐ . ܟܠ XX ܡ̇ܢ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܘܠܐ ܢ̇ܦܩ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬ̇ܪܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܒܕܡܘܬܗ ܢܨܘܡ . ܟܠ ܥܡܝܕܐ ܗܟܝܠ ܆
Sahd:BookPerf ܕܬܚܙܐ ܩܢܘܡܗ̇ . ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܠܘܬܢ ܫܠܝܚܐ . ܟܠ ܚܛܝ̣ܬܐ ܠܡ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܡܟܪܙ ܫܠܝܚܐ . ܟܠ ܥܡܝܕܐ ܡܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ
Sahd:BookPerf ܡܬܕܒܪܝܢ̈ ܠܡ̇ܦܩ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ
Sahd:BookPerf . X [11]ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܡ̇ܪܚܡ
Sahd:BookPerf ܡܫܬܡܠܝܐ . [4]ܘܣܟܐ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܘܕܘܒܪܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܐܠܗܐ . [4X]ܘܐܢܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܒܚܕ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܢ̇ܡܛܐ . [81]ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܐܢ
Sahd:BookPerf ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܐܚܝܕܝܢ ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܗ̣ܘ ܘܥܡ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܢܐ ܕܝܢ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐ̇ܢ ܘܚܢܢ
Sahd:BookPerf ܘܛܟܣܐ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܢܫ . XXXXX