simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܟܠܝܠܐ̣ ܣܡܬ ܝ ܒܪܫܗ̇ ܂ ܘܐܬܟܣܝܬ ܐܪܕܝܕܐ X ܂ ܟܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܨܪ̈ ܐ ܆ ܟܬܝܒܝܢ ܘܓܠܝܦܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܕXܙܠܢ̈ ܢܫܐ̈ ܘܚܢ ܙܩܪܝܢ ܟ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܂ 3ܝܝ ܘܟܕ ܫܐܠܢܢ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܝXܢܢ ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܓܒܪܐ ܠܟܟܪܝܬܐ ܂ ܬ ܐ̣ ܘܐܬܚܙܝ ܝ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܕܡܐ ܂ ܘܐܣܝܬ ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܡܢ ܣܡܠܗ ܆ ܘܚܙܝܐ ܗܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܚܕ ܡܢ ܝ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܂ ܕܫܘܘܕܥܐ ܂ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢX ܂ X ܝXX ܟܠ ܝ ܕܡܒܣܪ ܂ 1ܘܐܬܒܪܢܫ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܟܕ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܐ ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܥܝܬ ܡܢ ܡܪܢ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܐܫܬܕܪ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܕܐ̇ܡܪ ܂ ܕܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܢ̈ ܬܩܘܡ̣
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܐܝܕܐ ܡܥܠܢܘܬܐ ܕܥܫܘܩܝܐ ܠܐ ܟܠ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܝ ܒܒܣܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܚܒܠܘ ܂ ܘܢܬܬܩܢ 2ܘܙܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܂ ܟܕ ܟܠ ܝ ܕܗܝܟܠܐ ܩܦܛܘܠܝܘܢ ܘܐܡܪܘ ܂ ܢܬܟܢܫܘܢ ܫܒܪܐ̈ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܢܟܪܙܗ ܂ ܝܝ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗ[ܝ ]ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܒܡܠܬܗ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܣܓܕܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܝ ܐܪܥܐ ܂ ܘܐܝܠܦܘ ܬܘܒ ܡܢ ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܬܓܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܗܘܦܪܟܐ ܟܠ ܝ ܒܗܝܛܝܩܘܢ ܘܢܦܝܣܘܢ ܠܥܡܐ ܆ ܢܩ̇ܒܠ ܐܢܘܢ ܒܚܘܠܛܢܐ̣ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܂ X Xܝ ܝܥܩܘܒ ܪܝܫ ܟܠ ܩ ܕܒܕܡܘܬܝ ܐܣܛܠܐ ܚܕܬܐ ܠܡܠܒܫ ܥܠܘܗܝ ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ X ܝ ܡܢ ܡܬܘܡ ܘܡܢ ܥܠܡ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܂ Xܡܢܗ ܟܠ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܝܕܘܥܝ̈ ܂ ܕܠܘ ܫܪܟ ܡܕܡ ܒܠܒܝ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܗ ܟܠ ܕܝܠܝX ܕܬܬܒܢܐ ܥܕܬ ܐ ܟܐܢܐܝܬ ܥܬܕܬ ܂ ܕܗܟܘܬ ܢܬܚܟܡܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܒܫܪܟܐ ܕ ܢ ܕܫܒܥܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܗ̇ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܝܝ ܘܐ ܬ ܗܘܐ ܒܗ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܗܘܐ ܂ ܝ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܝ ܢܘܗܪܐ ܂ ܝܘܩܢܐ ܚܝܐ ܕܐܒܐ ܂ ܘܒܪ ܟܠ ܡܠܬܐ ܂ ܒܪܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܕܐܬ ܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܗܒܐ ܕܐܫܬܕܕ ܡܢܗ ܂ ܘܐܬܡܠܝ ܂ ܘܐܫܬܡܗܬ ܕܪܐ ܥܠ ܫܡܗ ܟܠ ܐܡܪܡܢܝܐ X ܕܩܒܠ ܛܡܝܘܢ ܝ ܆ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܪܓܝܓ ܠܥܝܢܐ̈ ܘܠܦܓܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܥܒܪ ܂ ܕܐܙܠ ܐܣܒ ܡܢ ܡܪܝ ܟܠ ܐܢܐ 1ܘܒܢܬܝ̈ ܂ ܐܝܟ 15ܕܚܫ ܗ̣ܘ ܒܒܣܪ ܚܠܦܝܢ ܂ ܗܐ ܝ 1ܫܒܝܩ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܚܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܝ ܠܟ ܆ ܕܐܢ ܟܠ ܡܛܝܘ ܠܣܗܕܘܬܐ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܛܠ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕ ܢ ܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܂ ܘܠܘ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܘܟ ܂ ܕܐܬܩܪܝܘ ܕܢܬܘܥܕܘܢ ܠܢܩܝܐ ܡܢ ܝX ܩܕܝܡ ܂ X3ܠܐ ܟܠ -0ܘܠܕܘܪܬܐܘܣ ܂ -1ܘܟܕ ܐܬܛܝܒܘ ܐܦܣܩܦܐ22̈ ܡܢ