simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆ ܟܠ 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܐܠܗܐ ܐܚܝܪ ܟܠ 2ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܪܝܢ ܟܠ ·ܠܒܝܟܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܂ ܕܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܒܪܐ ܟܠ ܂ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܪܘܝܗܘܢ ܂ ܘܡܚܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ Xܕܗ̇ܘX
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܠ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܐܒܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘܝ ܐܬܓܫܡ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Zach:EccHist 0ܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܗܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܕܡ ܢܘܟܪܝܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ ܟܠ ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܝ ܟܠ ܂ ܠܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ
Ps-Zach:EccHist ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ