simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܗܐ ܝ 1ܫܒܝܩ ܟܠ ܕܪܓܝܓ ܠܥܝܢܐ̈ ܘܠܦܓܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܐܟܘܬܢ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܐ ܕܝܫܘܥ
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܠ ܕܗܒܐ ܕܐܫܬܕܕ ܡܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܚܢܢ ܂ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܚܘܒܬܗ ܂ ܟܠ ܚܠܦ ܟܠܢ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܗ ܛܠܝܐ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆ ܟܠ 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ ܟܠ ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܐܠܗܐ ܐܚܝܪ ܟܠ 2ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܗܫܐ ܐܚܪܡܬ ܟܠ ܕܐܬܡܠܠ ܘܐܣܬܒܪ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬܟܫܛ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܟܠ ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗ ܬܬܩܝܡ ܒܗ̇ ܟܠ ܨܒܘX ܂ ܘܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ ܟܠ ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ ܟܠ ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ