simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܬ ܡܫܬܟܚܐ ܂ ܐܢ ܬܦܘܩ ܟܠ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܘܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܝܠܢ ܕܩܒܠܢܢ ܡܢܗܘܢ̇ XX
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܐܬ̇ܩܝܡ ܂ ܘܠܚܝܠܐ̈ ܚܡܝܡܐ̈ ܘܩܪܝܪܐ̈ ܂ ܘܝܒܝܫܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܠܗܘܢ ܠܐܣܛܘܟܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝXܘܢ̈ Xܡܢܗܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ̇ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܡܠܬܐ ܘܒܣܪܐ ܂ ܡܢ ܟܠ ܒܗܘܢ ܒܫܡܗܐ̣̈ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܫܬܡܗ ܂ ܘܐܦܢ ܡܬܝܕܥ ܚܕ ܠܘܬ ·X ·
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥ̇ܒܕܐ ܗܟܝܠ ܕܗ̇ܘܐ̣ ܐܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܂ ܐܘ ܡܢ ܡܕܡ ܒܝܕ ܟܠ ܠܡܣܒܪܘ ܀ ܂ X X ܝX ܂ Xܪ ܂ ܝXܪܒXܝẌ XXܝܝܢX ܝXܢܢܪܢX ܀
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘܐ ܝܝ ܠܘܩܕܡ̣ ܂ ܘܟܢ ܡܬܝܠܕ ܘܡܫܬܡܗ ܡܢ ܟܠ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܐܡܪܬ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܕܨܒ̇ܐ ܠܡܚܪ̣ ܗܟܢܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܂ ܕܗ̇ܘ ܟܠ ܡܫܟܚ ܒܗ̇ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܐܢܫܐܝܬ ܡܬܒܩܐ̣ ܝ ܒܪܢܫܐ ܚ̇ܙܐ ܒܗ̇ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܚܪܢܬܐ̈ ܕܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܡܬܝܕܥܢ ܂ ܟܠ ܒܦܐܪܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܪܝܚܐ̈ ܒܐܒܒܢܐ̈ ܂ 1ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܒܗܕܡܐ̈ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪܐ ܚܝܠܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘ̇ܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܟܠ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܩܘ̣ܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܕܗܘܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܕܥܬܐ ܂ X ܙ ܝܝ ܂ ܠܐ ܂ ܝܟ ܗܠܝܢ ܡܨܝܐ ܠܡܩܕܡܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܩXܡܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܘܕܐ̇ܡܪ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܫܡܗܐ̣̈ ܘܠܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܕܢܝ ܂ ܘܠܘ ܡܢ ܟܠ ܡܢ ܛܝܪܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܢܬܪܕܦܘܢ ܂ ܕܐܠ̣ܘ ܒܪܥܝܢܐ ܕܚܠܝܡ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܠܬܐ ܡܙܕܟܝܐ ܡܢܗ ܘܟܠ ܗܘܢܐ ܚܐܒ ܡܢ ܒܥܬܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܟܠ ܓܫܦܢ ܒܗ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܒܐ ܕܟܘܠ̣ ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܘܕܪܐ ܕܟܘܠ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܚܕ ܒܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܒܚܕ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܦܠܓ ܟܠ ܠܚܘܪ- ܝܕܥ ܂ ܕܢܘܕܐ ܒܗ ܂ X X ܂ ܬܪܝܨܐܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܡܢ ܕܪܝܫ ܚܕܬܐܝܬ ܪܒܘܬ ܚܘܒܗ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܂ ܐܝܟ ܟܠ ܠܗ̇ܘܝܐ ܓܠܝܐ̇ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܨܒ̣ܐ ܘܐܬ̣ܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܐܠܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܫܬܡܫ ܣܘܥܪܢܐ ܘܒܪܢܫܐ ܢܣܒ̣ ܡܠܬܐ ܡܢ ܟܠ ܂ ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ̣ ܂ ܓܠ̣ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܟܚ ܂ X ܝ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܡܠ̣ܐ̣ ܂ ܐܦ ܗܢܘܢ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܘܠܐ ܣܦܩܘ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܝܠ ܟܠ ܒܠܚܘܕ ܓܠܘ ܕܡܠ̣ܝܢ ܡܢܗ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܂ ܘܐܢ ܡܢ ܫܘܒܚܗ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟܐ ܕܐܬܣܝܡܬ ܒܪܫܥܬܗ ܢܗܘܪܘܬܐ̈ ܐܪܕܝܬ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܡܢ ܛܘܪܐ ܂ ܘܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܠܗ̇ ܝ ܡܬܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܡ ܥܡܐ ܇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܒܨܐ ܂ ܘܐܬܕܡܪ ܘܬܗ̣ܪ ܒܗ ܂ ܐܡ̣ܪ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ ܟܠ ܒܪܐ ܠܘܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܘܠܕܐ̈ ܂ ܙܘܥ ܘܕܚܠ ܡܢ ܗܢܐ ܐܪܙܐ ܐ̇ܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܟܠܗ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܐܢ ܝܝ ܒܟܠܗ ܩܢܘܡܐ ܟܠ ܚܕܐ ܟܠ ܒܝܕ ܡܢܘܬܐ̈ ܐܪܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܡܬܝܕܥܢ ܂ ܐܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܪܐܓ ܠܡܣܬܟܠܘ̣ ܂ ܠܘ ܦܘܫܩܐ ܕܝܠܗܘܢ ܝܨ̇ܦ ܐܢܐ ܠܡܦܩܘ ܟܠ ܂ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܣ̣ܒ ܐܠܗܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܗܘܢ ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܝܕܥ ܂ ܘܕܡ̇ܐ ܣܘܟܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܣܡ ܬܢܢ ܢܒܝܐ ܠܗ̇ܝ ܟܠ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܝܟ ܡܪܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܡܡܠܠ ܘܣ̇ܥܪ ܂ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܚܝܕ