simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܩܒܠܢܢ ܡܢܗܘܢ̇ XX ܟܠ ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝXܘܢ̈ Xܡܢܗܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬ̇ܩܝܡ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܘܬ ·X · ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ̇ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc XXܝܝܢX ܝXܢܢܪܢX ܀ ܟܠ ܥ̇ܒܕܐ ܗܟܝܠ ܕܗ̇ܘܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܐܡܪܬ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚ̇ܙܐ ܒܗ̇ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܝܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܢܦܫܐ ܒܗܕܡܐ̈ ܂ ܟܠ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܟܠ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܂ ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܂ X
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܥܝܢܐ ܕܚܠܝܡ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܫܡܗܐ̣̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܘܕܪܐ ܕܟܘܠ ܂ ܟܠ ܡܠܬܐ ܡܙܕܟܝܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܚܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܨܒ̣ܐ ܘܐܬ̣ܐ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܕܪܝܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc X ܝ ܂ ܟܠ ܂ ܕܐܠܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܫܘܒܚܗ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܡܠ̣ܐ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܡ ܥܡܐ ܇ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܬܣܝܡܬ ܒܪܫܥܬܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܢܐ ܐܪܙܐ ܐ̇ܘ ܟܠ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܒܨܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܝܕܥܢ ܂ ܐܘ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܟܠܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܘ ܟܠ ܕܪܐܓ ܠܡܣܬܟܠܘ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܬܝܕܥ ܂ ܘܕܡ̇ܐ