simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܥܣܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܟܠ . ܒܠܚܘܕ
P:Gen [AB] ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܡܪ
P:Gen [AB] ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܟܠ . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ
P:Gen [AB] : ܐܝܕܗ ܥܠ ܟܠ : ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ
P:Gen [AB] ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ .
P:Gen [AB] ܠܝ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠ ܐܡܪܐ ܕܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ
P:Gen [AB] ܡܠܐܟܐ ܕܦܪܩܢܝ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ : ܢܒܪܟ
P:Gen [AB] ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ ܒܣܪ .
P:Gen [AB] ܕܥܡܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܠܐ
P:Gen [AB] ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܟ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܦܪܚܬܐ
P:Gen [AB] ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܬܪܝܢ
P:Gen [AB] : ܡܛܠ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ
P:Gen [AB] ܐܪܥܐ : ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗ
P:Gen [AB] ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ
P:Gen [AB] ܕܐܩܝܡܬ ܒܝܢܝ ܠܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] . ܘܣܦ ܟܠ ܒܣܪ ܕܪܚܫ ܥܠ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܥܠܘ :
P:Gen [AB] : ܘܠܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܒܣܪ ܬܘܒ ܡܢ
P:Gen [AB] ܟܣܦܐ : ܡܢ ܟܠ ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ