simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈
P:Gen [AB] ܘܥܠ ܐܡܬܟ . ܟܠ ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ
P:Gen [AB] ܘܠܕܝܢܐ ܒܪܬܗ . ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܢܬܗ̈
P:Gen [AB] ܐܠܗܐ ܝܘܡܢܐ . ܟܠ ܕܫܡܥ ܢܚܕܐ ܠܝ
P:Gen [AB] ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ : ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ
P:Gen [AB] ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ : ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܫܬ
P:Gen [AB] ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ : ܟܠ ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ
P:Gen [AB] ܕܝܠܕܬ ܠܝܥܩܘܒ : ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ .
P:Gen [AB] ܗܠܝܢ ܠܝܥܩܘܒ : ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܥ .
P:Gen [AB] ܐܓܪܝ ܩܕܡܝܟ : ܟܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܪܚ
P:Gen [AB] ܘܝܗܒ ܐܒܪܗܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
P:Gen [AB] ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܘܗܐ ܛܒ
P:Gen [AB] : ܘܥܛܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ
P:Gen [AB] ܗܢܐ : ܐܬܬܪܥܘ ܟܠ ܡܒܘܥܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ
P:Gen [AB] ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ
P:Gen [AB] : ܡܐ ܕܓܙܪܢ ܟܠ ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ
P:Gen [AB] : ܡܛܠ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ
P:Gen [AB] : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܟܠ ܕܥܒܕ ܠܟ ܠܒܢ
P:Gen [AB] ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ